1. Hospodárstvo „na baterky“
 2. Nie je kačka ako Kačka
 3. Vlasť je výsledkom sebauvedomenia národa
  4.Dozrieva čas na výmenu kádrov ?
  reláciou sprevádza Ing.Peter ZAJAC-VANKA, predseda Spolku národohospodárov Slovenska
  Radioshow
  • 93 bpm
  • Key: Bm
  Full Link
  Short Link (Twitter)