Pūpolu svētdiena
Un, kad tie tuvojās Jeruzālemei, nākdami uz Betfagu un Betāniju pie Eļļas kalna, tad Viņš sūta divus no Saviem mācekļiem un tiem saka: "Noeita ciemā, kas jūsu priekšā, un iegājuši jūs tūdaļ atradīsit piesietu kumeļu, uz kura vēl neviens cilvēks nav sēdējis. Atraisījuši to atvediet. Un, ja kas jums sacīs: ko jūs te darāt? - tad atsakait: Tam Kungam tā vajag. Un tūdaļ tas to atsūtīs šurp." Un tie nogāja un atrada kumeļu ārā uz ielas pie durvīm piesietu un to atraisīja. Un kādi no tiem, kas tur stāvēja, viņiem sacīja: "Ko jūs darāt, ka atraisāt kumeļu?" Bet viņi tiem sacīja, kā Jēzus bija pavēlējis. Un tie viņiem atļāva. Un viņi kumeļu atved pie Jēzus, uzliek tam savas drēbes, un Viņš sēdās tam virsū. Un daudzi izklāja savas drēbes uz ceļa; un citi kaisīja zarus, ko tie bija nocirtuši laukos. Un tie, kas gāja priekšā un kas sekoja, sauca: "Ozianna, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Lai ir slavēta mūsu tēva Dāvida valstība, kas nāk. Ozianna augstībā!"
/Mk 11:1-10/

Lūgsim svēto Jāzepu, strādnieku, lai mēs varētu atrast veidus, kas liktu mums sacīt: neviens jaunietis, neviens cilvēks, neviena ģimene bez darba!

Jēzus ienākot Jeruzālemē, zināja, kas ar Viņu notiks. Jēzus neielavās pilsētā slepus. Viņš pats atklāti ienāk pilsētā. Ar to Jēzus parāda mīlestību saviem ienaidniekiem. Jēzus ar šo žestu deva iespēju saprast pravietojumu piepildījumu. Jēzus ar savu rīcību sniedz liecību arī saviem mācekļiem. Viņš tiem parāda kā bez izlocīšanās dodas pretī ciešanām un nāvei, pārliecināts par Dieva uzvaru. Ikviens mēs dodamies pretī nāvei un ciešanām. Daudzas lietas mūs biedē. Nāve mūs biedē. Mēs gribam bēgt no nāves. Jēzus mums rāda piemēru šādās situācijās ar savu drosmīgo atklāto iejāšanu Jeruzalemē. Lūgsim, lai šis notikums kalpo mums par pamatu drosmei un mierinājumam.

Jautājumi pārdomām:

 • Kas mani biedē šobrīd? Kā es varu vērsties pie Kunga lūdzot drosmi?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis arhibīskaps Jānis Vanags.

Translate this for me

  Radioshow
  • Release Date: 03/28/2021 5:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing