Gavēņa 30. diena
Tad Viņš atkal tiem sacīja: "Es aizeimu, un jūs Mani meklēsit un tomēr mirsit savos grēkos. Kurp Es eimu, tur jūs nevarat līdzi nākt." Tad jūdi sacīja: "Viņš taču pats Sev nedarīs galu, ka Viņš saka: kurp Es eimu, jūs nevarat līdzi nākt." Viņš tiem sacīja: "Jūs esat no zemes, Es esmu no augšienes, jūs piederat šai pasaulei, Es nepiederu šai pasaulei. Tādēļ Es jums sacīju, ka jūs mirsit savos grēkos. Jo, ja jūs neticēsit, ka Es tas esmu, jūs mirsit savos grēkos." Tad tie sacīja Viņam: "Kas Tu tāds esi?" Jēzus viņiem sacīja: "Es esmu no iesākuma, kā jau esmu jums teicis. Daudz kas Man par jums jārunā un jāspriež. Bet Tas, kas Mani sūtījis, ir patiess, un Es pasaulei stāstu to, ko no Viņa esmu dzirdējis." Bet tie nesaprata, ka Viņš runāja uz viņiem par Tēvu. Tad Jēzus sacīja: "Kad jūs Cilvēka Dēlu būsit paaugstinājuši, tad jūs sapratīsit, ka Es Tas esmu un ka Es neko nedaru no Sevis, bet runāju, kā Tēvs Mani mācījis. Un, kas Mani ir sūtījis, ir ar Mani. Viņš Mani nav atstājis vienu, jo, kas Viņam labpatīk, to Es daru vienumēr." Viņam tā runājot, daudzi sāka Viņam ticēt.
/Jņ 8:21-30/

Darbs kļūst par dalību pestīšanas darbā, par iespēju paātrināt Dieva valstības atnākšanu, attīstīt savas spējas un īpašības, liekot tām kalpot sabiedrībai un kopienai.

Jēzus šīs dienas evaņģēlija fragmentā runā sarežģīti. Ko nozīmē ticēt Jēzum? Runa nav tikai par ticēšanu viņa personai, bet gan ticēšana Viņa sūtībai - glābšanai, pestīšanai. Jēzus šo sarunu sāk ar vēstījumu par savu pretinieku grēku. Kas tas ir par grēku? Svētie Raksti ar grēku vienskaitlī apzīmē neticību. Mēs esam aicināti nevis meklēt pierādījumus, bet gan ticēt un liecināt par Kristu savā ikdienā.

Jautājumi pārdomām:

 • Kam man ir viegli un kam grūti ticēt? Kā mana ticība izpaužas ikdienas izvēlēs un attieksmēs?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis mācītājs Uģis Pallo.

Translate this for me

  Radioshow
  • Release Date: 03/23/2021 5:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing