Gavēņa laika 5. svētdiena
Bet starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgtu, daži bija grieķi. Tie atnāca pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un viņu lūdza: "Kungs, mēs gribam Jēzu redzēt!" Filips iet pie Andreja, lai viņam to sacītu. Andrejs un Filips nāk un saka to Jēzum. Bet Jēzus atbild viņiem: "Ir pienākusi stunda, kad Cilvēka Dēls top pagodināts. Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd, bet, kas savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Ja kāds Man grib kalpot, tad lai viņš seko Man, jo, kur Es esmu, tur būs arī Mans kalps; un, ja kāds Man kalpos, to Mans Tēvs cels godā. Tagad Man dvēsele ir satriekta; ko lai Es saku? Tēvs, izpestī Mani no šīs stundas? Bet tāpēc jau šajā stundā esmu nācis. Tēvs, pagodini Savu Vārdu!" Tad balss nāca no debesīm: "Es Viņu esmu pagodinājis un atkal Viņu pagodināšu!" Tad ļaudis, kas stāvēja un to bija dzirdējuši, sprieda, ka pērkons ir rūcis, bet citi sacīja: "Eņģelis ar Viņu ir runājis." Bet Jēzus atbildēja: "Nevis Manis dēļ šī balss atskanējusi, bet jūsu dēļ. Tagad ir šīs pasaules tiesas stunda. Šīs pasaules valdnieks tagad tiks izstumts ārā. Bet, kad Es no zemes tikšu paaugstināts, Es visus vilkšu pie Sevis." Bet to Viņš sacīja norādīdams, kādā nāvē Viņam bija mirt.
/Jņ 12:20-33/

No Jāzepa mums jāiemācās tādas pašas rūpes un atbildība: mīlēt Bērnu un Viņa māti; mīlēt sakramentus un žēlsirdību; mīlēt Baznīcu un nabadzīgos. Katrs no viņiem vienmēr ir Bērns un Viņa Māte

Jēzus uz grieķu vēlmi redzēt Viņu atbild ar pareģojumu par stundu, kurā Viņš tiks pagodināts. Pagānu vēlme iepazīt Jēzu, norāda, ka ir pienācis pagrieziena punkts. Paradoksāli, ka savu ciešanu pieredzi Jēzus sauc par pagodināšanu. Jēzus ir sevis atdodošas Dieva mīlestības zīme, kurā jūdi, pagāni, grieķi, latvieši var patiesi sastapt un iemīlēt. Jēzus sevis dāvāšanu salīdzina ar kviešu graudu, kurš, iekritis zemē, mirst un nes daudz augļu. Jēzus norāda, ka mēs esam aicināti Viņam sekot. Dzīvība jādod tālāk. Arī mēs, dāvājot sevi, nepaliksim vieni. Šodien varam raudzīties uz savām saknēm, graudu, no kura esam piedzimuši.

Jautājumi pārdomām:

 • Vai es ilgojos sastapt Jēzu? Vai esmu gatavs sekot Jēzum pa mīlestības ceļu, kas dāvā sevi citiem? Kā es dāvāju sevi citiem?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis mācītājs Rinalds Grants.

Translate this for me

  Radioshow
  • Release Date: 03/21/2021 5:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing