Svētā Jāzepa svētki
Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahāma dēla, cilts grāmata. Ābrahāms dzemdināja Īzāku, Īzāks dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus. Un Jūda dzemdināja no Tamāras Ferecu un Caru, Ferecs dzemdināja Hecronu, un Hecrons dzemdināja Arāmu, un Arāms dzemdināja Aminadabu, Aminadabs dzemdināja Nahšonu, un Nahšons dzemdināja Salmonu, Salmons dzemdināja no Rahabas Boāsu, Boāss dzemdināja no Rutes Obedu, un Obeds dzemdināja Isaju Isajs dzemdināja ķēniņu Dāvidu, un ķēniņš Dāvids dzemdināja no Ūrijas sievas Salamanu, Salamans dzemdināja Rehabeāmu, Rehabeāms dzemdināja Abiju, un Abija dzemdināja Asu, Asa dzemdināja Jehošafatu (Jošafatu), Jehošafats (Jošafats) dzemdināja Jorāmu, un Jorāms dzemdināja Usiju, Usija dzemdināja Jotāmu, Jotāms dzemdināja Ahasu, Ahass dzemdināja Hiskiju, Hiskija dzemdināja Manasi, Manase dzemdināja Amonu, un Amons dzemdināja Josiju, Josija dzemdināja Jehonju un viņa brāļus, Bābeles trimdai sākoties. Pēc aizvešanas uz Bābeli Jehonja dzemdināja Šealtiēlu, Šealtiēls dzemdināja Zerubābelu, Zerubābels dzemdināja Abihudu, Abihuds dzemdināja Eljakimu, un Eljakims dzemdināja Azuru, Azurs dzemdināja Cadoku, Cadoks dzemdināja Jakīnu, un Jakīns dzemdināja Ēlihudu, Ēlihuds dzemdināja Ēleāzaru, Ēleāzars dzemdināja Matanu, un Matans dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jāzepu, Marijas vīru, no kuras ir piedzimis Jēzus, kas tiek saukts Kristus. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: kad Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no Svētā Gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Bet, viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: ""Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem. Jāzeps, uzmodies no miega, darīja tā, kā Tā Kunga eņģelis tam bija pavēlējis, viņš ņēma savu sievu pie sevis.
/Mt 1:16,18-21,24/

Visvarenā Dieva Dēls nāk pasaulē, pieņemot liela vājuma stāvokli. Viņš kļūst par to, kuram ir nepieciešams Jāzeps, lai tiktu aizsargāts, aprūpēts un audzināts.

Svētā Jāzepa svētkos varam apcerēt šo izcilo personu, par kuru Svētajos Rakstos neko daudz nevaram uzzināt. Neskatoties uz to, Baznīca vienmēr ir uzsvērusi Jāzepa īpašo lomu sv. Ģimenes dzīvē. Raugoties uz Sv. Jāzepu varam secināt, ka Dievs aicina tādus cilvēkus, kuri ar ikdienas rūpēm īsteno Dieva ieceri. Ja palūkojamies uz Jāzepu ikdienu, redzam, ka viņa pienākumi bija vienkārši un ikdienišķi. Tas mums liek ieraudzīt, ka arī mūsu vidū ir tādi nemanāmi cilvēki, kuri ar savu pacietīgu darbu un atbalstu palīdz augt Kristus mistiskajai Miesai. Šo cilvēku izcilība slēpjas viņu vienkāršībā. Viņi ir Baznīcas balsts. PAteiksimies Dievam par šiem cilvēkiem un lūgsim no sv. Jāzepa prasmi un izturību godināt Dievu pildot vienkāršos ikdienass darbus.

Jautājumi pārdomām:

 • Kas man ir bijuši tie nemanāmie cilvēki, kuriem ir nozīmīga loma manā dzīvē? Kādi ir mani šī brīža pienakumi, ar kuriem varu godināt Dievu?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Juris Jalinskis.

Translate this for me

  Radioshow
  • Release Date: 03/19/2021 5:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing