Gavēņa 26. diena
Ja Es viens pats liecinu par Sevi, tad Mana liecība nav pareiza. Ir cits, kas liecina par Mani, un Es zinu, ka liecība, kuru Viņš dod par Mani, ir pareiza. Jūs esat izsūtījuši pie Jāņa, un viņš patiesībai ir devis liecību. Tomēr Es nepieņemu liecību no cilvēka, bet to pieminu, lai jūs tiktu izglābti. Viņš bija svece, kas īsu brīdi deg un spīd, bet jūs gribējāt līksmoties viņa gaismā. Bet Man ir lielāka liecība nekā Jāņa: tie darbi, ko Tēvs Man ir devis, lai Es tos pabeidzu, šie paši darbi, ko Es daru, liecina par Mani, ka Tēvs Mani ir sūtījis. Un Tēvs, kas Mani ir sūtījis, pats ir liecību devis par Mani. Bet jūs Viņa balsi nekad neesat dzirdējuši, nedz Viņa seju redzējuši, un Viņa vārds nemīt jūsos, tāpēc ka jūs neticat Tam, ko Viņš sūtījis. Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani! Bet jūs negribat nākt pie Manis, lai iegūtu dzīvību. No cilvēkiem Es godu nepieņemu. Bet Es jūs pazīstu, ka Dieva mīlestība nav jūsos. Es esmu nācis Sava Tēva Vārdā, un jūs Mani nepieņemat. Ja cits nāks savā paša vārdā, to jūs pieņemsit. Kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk no vienīgā Dieva? Nedomājiet, ka Es jūs apsūdzēšu pie Tēva. Jums ir savs apsūdzētājs, Mozus, uz ko jūs esat likuši savu cerību. Jo, ja jūs ticētu Mozum, jūs ticētu arī Man, jo par Mani viņš ir rakstījis. Bet, ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsit Maniem vārdiem?"
/Jņ 5:31-47/

Mums vienmēr jājautā sev, vai mēs ar visiem spēkiem sargājam Jēzu un Mariju, kuri ir noslēpumaini uzticēti mūsu atbildībai, rūpēm, aizsardzībai.

Jāņa evaņģēlija piektās nodaļas noslēgums ir nozīmīgs teksts, kas cilvēkam palīdz labāk saprast sevi, apkārtējos un pasauli, kurā dzīvojam. Kristīgā vidē analizējam sevi 3 līmeņos: domās, vārdos un darbos. Bieži vien visi šie trīs līmeņi var būt ļoti pretrunīgi. Reizēm domājam vienu, sakam citu, bet rīkojamies vēl citādāk. Savās domās jūtamies visērtāk. Grūtāk ir ar vārdiem un darbiem, jo tas prasa pārdomas, ko sakām un ko darām. Mēs rīkojamies saskaņā ar savu dziļāko būtību un pārliecību. Ne velti Jēzus saka, ka tas, ko cilvēki domā, ir svarīgākais. Darbi ir tie, kas liecina par Jēzu. Jēzus darbi liecina, ka Viņš ir nācis piepildīt Dieva mīlestību. Lai mums izdodas darbos paust to, ka sekojam Dievam savā sirdī.

Jautājumi pārdomām:

 • Kāda ir mana pārliecība? Kā mani darbi liecina par manu pārliecību un identitāti?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis mācītājs Kaspars Simanovičs.

Translate this for me

  Radioshow
  • Release Date: 03/18/2021 05:00
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing