Gavēņa 25. diena
Bet Viņš tiem atbildēja: "Mans Tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī Es darbojos." Šo vārdu dēļ jūdi vēl vairāk meklēja Viņu nokaut, tāpēc ka Viņš ne vien sabatu neievēroja, bet arī Dievu sauca par Savu Tēvu, Sevi pielīdzinādams Dievam. Tad Jēzus turpināja: "Patiesi, patiesi Es jums saku: Dēls no Sevis neko nevar darīt, ja Viņš neredz Tēvu to darām. Jo, ko Tas dara, to arī Dēls dara tāpat, jo Tēvs mīl Dēlu un Tam rāda visu, ko pats dara; un Viņš Tam rādīs vēl lielākus darbus nekā šos, ka jūs brīnīsities. Jo, itin kā Tēvs uzmodina miroņus un dara tos dzīvus, tā arī Dēls dara dzīvus, ko Viņš grib. Jo Tēvs vairs nespriež tiesu ne par vienu, bet visu tiesu ir nodevis Dēlam, lai visi godātu Dēlu, tāpat kā viņi godā Tēvu. Kas Dēlu negodā, negodā Tēvu, kas Viņu sūtījis. Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Patiesi, patiesi Es jums saku: nāk stunda un viņa ir jau klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva Dēla balsi un, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Jo, itin kā Tēvam ir dzīvība pašam Sevī, tāpat Viņš arī Dēlam ir devis, lai Tam būtu dzīvība pašam Sevī. Un Viņš Tam ir devis varu turēt tiesu, tāpēc ka Viņš ir Cilvēka Dēls. Nebrīnieties par to! Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam. Es no Sevis nespēju darīt nekā. Kā Es dzirdu, tā Es spriežu, un Mans spriedums ir taisns, jo Es nemeklēju Savu gribu, bet Tā gribu, kas Mani ir sūtījis.
/Jņ 5:17-30/

Svētajai ģimenei nācās saskarties ar konkrētām problēmām, tāpat kā visām citām ģimenēm, tāpat kā daudziem mūsu brāļiem un māsām migrantiem, kuri arī šodien, nelaimju un bada spiesti, riskē ar savu dzīvību. Šajā ziņā es uzskatu, ka Sv. Jāzeps patiešām ir īpašs aizbildnis visiem tiem, kuri kara, naida, vajāšanas un nabadzības dēļ ir spiesti pamest savu zemi.

Gavēņa laiks ir gandarīšanas laiks. Līdz ar to, tas ir saistīts ar grēku. Grēks ir nepaklausība Dieva gribai. Par to tad arī cenšamies gandarīt. Šīs dienas evaņģēlija autors Jānis savā pirmajā vēstulē saka, ka Dievs ir mīlestība. Caur šo prizmu esam aicināti uzlūkot Dieva gribu. Dieva gribu vada mīlestība. Šīs dienas evaņģēlija fragments mums rāda Jēzu kā paklausības piemēru. Viņš, kas ir Tēva mīlestības vārds, mūsu pestīšanas avots, Viņa misija nav atdalāma no Tēva gribas, jo abām ir viens avots - mīlestība. Kad kristietis izvēlas paklausīt Dieva gribai, viņš izvēlas kļūt par iemiesotu Dieva mīlestības vārdu. Rupēsimies par to, lai gavēnis mum palīdz saskatīt tās jomas, kur mūsu mīlestība ir vēl nepilnīga.

Jautājumi pārdomām:

 • Kādās situācijās man izdodas paklausīt Dieva gribai un to pildīt? Kur man vajadzētu augt savā mīlestībā?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Kristaps Oliņš.

Translate this for me

  Radioshow
  • Release Date: 03/17/2021 05:00
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing