Gavēņa 24. diena
Pēc tam bija jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzālemi. Bet Jeruzālemē pie Avju vārtiem ir dīķis, kuru ebrejiski sauc Betzata (Betezda), ar piecām stabu ailēm. Tanīs gulēja liels pulks slimnieku: aklu, tizlu, izkaltušu kas gaidīja uz ūdens kustēšanu. Tur bija arī kāds cilvēks, kas trīsdesmit astoņus gadus bija gulējis nevesels. Jēzus, redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam: "Vai tu gribi vesels kļūt?" Slimais Viņam atbildēja: "Kungs, man nav neviena cilvēka, kas mani ienestu dīķī, kad ūdens tiek sakustināts; bet, kamēr es pats noeimu, cits jau aiziet man priekšā." Jēzus viņam saka: "Celies, ņem savu gultu un staigā!" Un tūdaļ tas cilvēks kļuva vesels, paņēma savu gultu un sāka staigāt. Bet tā diena bija sabats. Tad jūdi sacīja tam, kas bija dziedināts: "Šodien sabats, tev nav brīv gultu nest." Bet viņš tiem atbildēja: "Kas mani darīja veselu, Tas man sacīja: ņem savu gultu un staigā." Tie jautāja viņam: "Kas Tas bija, kas tev sacīja: ņem savu gultu un staigā?" Bet izdziedinātais nezināja, kas Tas bijis, jo Jēzus bija nozudis pūlī, kas bija tanī vietā. Pēc tam Jēzus to atrod Templī un saka viņam: "Redzi, tu esi vesels kļuvis; negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks." Tad cilvēks nogāja pie jūdiem un viņiem sacīja, ka Tas, kas viņu dziedinājis, ir Jēzus. Un jūdi tāpēc sāka Jēzu vajāt, ka Viņš to bija darījis sabatā.
/Jņ 5:1-3.5-16/

Ja šķiet, ka Dievs reizēm mums nepalīdz, tas nenozīmē, ka Viņš mūs ir pametis, bet gan to, ka Viņš paļaujas uz mums un to, ko mēs varam ieplānot, izdomāt, atrast.

Jēzus jautājums vīram, kurš slimo 38 gadus, var likties pārsteidzošs "Vai tu gribi kļūt vesels?". Šis jautājums atklāj to, ka tad, kad esam bijuši ļoti ilgi slimi, mēs savu stāvokli pieņemam kā pašsaprotamu. Varam pat nonākt pie secinājuma, ka slimam būt ir vieglāk, kā veselam. Tā var šķist vieglāk, jo esam pierauši. Neskatoties uz to, ka dīķa malā ir vēl citi nevesleie, Jēzus pienāk tieši pie šī cilvēka. Iespējams, ka šajā cilvēkā Jēzus ieraudzīja, ko ļoti būtisku. Kas tas varētu būt? Iespējams, tāpēc, ka šis cilvēks nebija zaudējis cerību, ka Dieva žēlastība viņu var izdziedināt. Lielākais grēks pret Sv. garu ir bezcerība. Šis cilvēks ir saglabājis ceŗibu, tāpēc, dzirdot Jēzus vārdus, viņš var piecelties un aiziet. Jēzus arī mums jautā: vai gribam kļūt veseli?

Jautājumi pārdomām:

 • Kā izpaužas mana cerība uz Dieva žēlastību?
  Vai es ticu, ka Dievs mani neatstāj vienu manā situācijā, kur šobrīd esmu? Vai esi gatavs saņemt Dieva želastības dziedinošo pieskārienu?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis mācītājs Krists Kalniņš.

Translate this for me

  Radioshow
  • Release Date: 03/16/2021 5:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing