Gavēņa 23. diena
*Pēc divi dienām Viņš no turienes aizgāja uz Galileju, jo pats Jēzus bija apliecinājis, ka pravietis netiek cienīts savā tēvu zemē. Kad nu Viņš nonāca Galilejā, galilieši Viņu uzņēma, jo tie bija redzējuši visu, ko Jēzus svētkos Jeruzālemē bija darījis; jo viņi paši arī bija bijuši svētkos. Tā Viņš atkal nonāca Kānā Galilejā, kur bija pārvērtis ūdeni par vīnu. Bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims, Kapernaumā. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz Galileju, tas nogāja pie Viņa un lūdza Viņu, lai Tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Jēzus viņam sacīja: "Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat." Galma vīrs Viņam saka: "Kungs, nāc, pirms mans dēls mirst." Jēzus viņam saka: "Ej, tavs dēls ir dzīvs." Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot, viņa kalpi viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš apjautājās pie viņiem pēc stundas, kad tam kļuvis labāk. Tie viņam stāstīja: "Vakar ap septīto stundu drudzis viņu atstājis." Tad tēvs saprata, ka tas bijis tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis: "Tavs dēls ir dzīvs." Un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Šī jau bija otra zīme, ko Jēzus darīja, atnācis no Jūdejas Galilejā.

/Jņ 4:43-54/*

Arī mūsu dzīve dažreiz, šķiet ir vareno žēlastībā, taču Evaņģēlijs mums saka, ka Dievs vienmēr spēj glābt to, kas ir svarīgs, ja vien mēs izmantosim tādu pašu radošo drosmi kā Nazaretes galdnieks, kurš problēmu var pārvērst par iespēju, vienmēr uzticoties Apredzībai.

Ej, Tavs dēls ir dzīvs. Cilvēks noticēja Jēzus vārdiem un aizgāja. Jēzus mums atklāj, ka Viņš ar savām asinīm mūs atbrīvo no Ļaunā gara varas. Jēzus brūcēs mēs tiekam dziedināti. Paliek jautājums: kam es ticu? Savām izjūtām? Domām? Citiem? Vai arī ieticēšu tam, ko saka Jēzus? Ticēt nozīmē apliecināt savu ticību, to izteikt, veikt izvēli. Ticēt nozīmē arī dzīvot atbilstoši mūsu izvēlei. Ticība nav izjūta, tā ir lēmums. Kam ticam, par to arī kļūstam.

Jautājumi pārdomām:

 • Kam es ticu? Kā mana ticība Dievam ietekmē manas ikienas izvēles?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Arnis Maziļevskis.

  Radioshow
  • Release Date: 03/15/2021 5:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing