Gavēņa 13.diena
Bet dodamies ceļā uz Jeruzālemi Jēzus ņēma divpadsmit mācekļus pie Sevis un iedams tiem sacīja: "Redzi, mēs aizejam uz Jeruzālemi, un Cilvēka Dēlu nodos augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem; un tie Viņu notiesās uz nāvi un nodos pagāniem, lai tie Viņu apmēdītu, šaustu un sistu krustā; un trešā dienā Viņš celsies augšām." Tad Cebedeja dēlu māte nāca ar saviem dēliem pie Viņa, metās zemē un lūdza ko no Viņa. Un Viņš tai sacīja: "Ko tu gribi?" Viņa saka Tam: "Saki, lai šie abi mani dēli sēd Tavā valstībā viens Tev pa labo, otrs pa kreiso roku." Bet Jēzus atbildēja un sacīja: "Jūs nezināt, ko lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko Es dzeršu?" Tie saka Viņam: "Varam gan." Un Viņš saka tiem: "Manu biķeri jums būs gan dzert, bet sēdēt pie Manas labās un kreisās rokas, to dot Man nepiederas; tas pienākas tiem, kam Mans Tēvs to sagādājis." Un, kad tie desmit to dzirdēja, viņi apskaitās par šiem diviem brāļiem. Bet Jēzus pieaicināja tos un sacīja: "Jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām un lielie kungi tās apspiež. Bet pie jums tā nebūs būt; bet, kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulainis. Un, ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps; tā kā Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet ka Viņš kalpotu un atdotu Savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem."
/Mt 20:17-28/

Tikai Kungs var dot mums spēku pieņemt dzīvi tādu, kāda tā ir, lai atbrīvotu vietu arī šai pretējai, negaidītai, vilšanos izraisošai mūsu eksistences daļai.

Šīs dienas fragments mums ļauj garā iztēloties kā cilvēki savulaik devās svētceļojumā uz Jeruzalemi. Arī Jēzus ievēro šo tradīciju, lai svinētu Pashas svētkus. Mācekļi vēro Jēzu un seko Viņam. Šeit jau ir jaušamas traģēdijas priekšnojautas, jo Jēzus jau ir atklājis mācekļiem ka Viņš dodas mirt. Tas mācekļus satrauc. Jēzus sevi nosauc par Cilvēka Dēlu, kas mesiānisks tituls. Jēzus ir gatavs upurēt sevi mūsu vietā. Kaut arī Jēzus runā par gaidāmajām grūtībām, tad Jēzus mācekļi tomēr domā par iespējamām privilēģijām Dieva Valstībā. Debesu Valstībā valda kalpošana, pašaizliedzībā, gatavībā upurēt sevi citu labā.

Jautājumi pārdomām:

 • Ko Tu vēlies savai dzīvei? Kā Tu vari šodien praktizēt Debesu Valstības principus?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis Māc. Viesturs Reķis.

Translate this for me

  Radioshow
  • Release Date: 03/03/2021 5:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (X/Twitter)
  Download Video Preview for sharing