Jēzus ir apmeklējis savu tautu
Un viņa tēvs Caharija tapa Svētā Gara pilns, pravietoja un sacīja: "Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu un mums uzcēlis pestīšanas ragu Sava kalpa Dāvida namā, kā tas sendienās solījis ar Savu svēto praviešu muti: mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem un no visu to rokām, kas mūs ienīst, parādīt žēlastību mūsu tēviem un pieminēt Savu svēto derību, un dot mums stipro solījumu, ko Viņš zvērējis mūsu tēvam Ābrahāmam, ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti, Viņam bezbailīgi kalpotu svētumā un taisnībā Viņa priekšā visas mūža dienas. Un tevi, bērniņ, sauks par Visuaugstākā pravieti, jo tu iesi Tā Kunga priekšā sataisīt Viņam ceļus, dot Viņa ļaudīm pestīšanas atziņu uz grēku piedošanu mūsu Dieva sirsnīgās žēlastības dēļ, ar ko auseklis no augšienes mūs uzlūkojis, lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāves ēnā, un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļu."
/Lk 1:67-79/

Par ko Zaharija runā savā dziesmā? Par savas tautas ilgām pēc Dieva galīgās uzvaras. 587. gadā pirms Kristus Babilona nopostīja Jeruzalemi un templi, izsūtīja tautas gaišāko tautas daļu. Senajam Izraēlim tā bija āda pati traģēdija, kā mūsu tautas okupācija un izsūtīšana uz Sibīriju. Lielākā traģēdija bija tempļa sagraušana. Jeruzalemes templis bija Dieva nams burtiskā nozīmē. Tas bija nams, kur Viņš pats mājoja un nu tas ir sagrauts. Kā tas var būt, ka pasaules Valdnieks ir sakauts? Kad trimdinieki atgriezās, viss likās kārtībā. Pēc atgriešanās no trimdas Izraēls atkal tika apspiests. Cilvēki atkal sauca uz Dievu "cik ilgi vēl?" "kad Tu beidzot sakausi mūsu un savu sienaidniekus?" Zaharijs saka savam dēlam: "Tu iesi Kungam pa priekšu", paužot ilgas par Mesijas nākšanu. Un tad 500 gadus pēc Babilonas trimdas parādās Jānis Kristītājs, kurš sludina, ka ilgi gaidītais ir klāt un norāda uz Jēzu. Jēzus vēsts ir skaidra: "manā personā Jahve parādās kā ķēniņš". Vēlāk evaņģēliji apstiprina kāds tad ir Dievs, kurš aicina ikvienu savā klātbūtnē. Jēzus ar savu dzīvi parāda, ko nozīmē, kad Dievs valda.

Jautājumi pārdomām:

 • Kas ir Tavas ilgas?
 • Kā Jēzus atbild Tavām ilgām un parāda, ka Viņš ir valdnieks?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis arhibīskaps Jānis Vanags.

Translate this for me please

  Radioshow
  • Release Date: 12/24/2020 06:00
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing