Jēzus sagatavo ceļu
Jūdejas ķēniņa Hēroda laikā dzīvoja priesteris no Abija vienības Caharija un viņa sieva no Ārona cilts, vārdā Elizabete. Viņi abi bija taisni Dieva priekšā un staigāja nevainojami visos Tā Kunga baušļos un likumos. Tiem nebija neviena bērna, jo Elizabete bija neauglīga, un abi bija jau labi gados. Bet notika, kad Caharija pēc savas kārtas izpildīja priestera pienākumus Dieva priekšā un pēc priestera paražas viņam pienācās ieiet Tā Kunga namā un kvēpināt, bet viss ļaužu pulks ārā lūdza Dievu kvēpināmā stundā, tad viņam Tā Kunga eņģelis parādījās, stāvēdams kvēpināmā altāra labajā pusē. Caharija, to redzēdams, izbijās, un bailes to pārņēma. Bet eņģelis uz viņu sacīja: "Nebīsties, Caharija, jo tava lūgšana ir paklausīta, un tava sieva Elizabete dzemdēs dēlu, un tu viņa vārdu sauksi: Jānis. Un tev būs prieks un līksmība, un daudzi priecāsies par viņa piedzimšanu. Jo viņš būs liels Tā Kunga priekšā, vīnu un stipru dzērienu viņš nedzers, un Svētais Gars viņu piepildīs jau no mātes miesām. Un daudzus Israēla bērnus viņš atgriezīs pie Tā Kunga, viņu Dieva. Un viņš ies Viņa priekšā Ēlijas garā un spēkā, piegriezdams tēvu sirdis bērniem un neklausīgos taisno domām, sagatavodams Tam Kungam padevīgus ļaudis." Caharija sacīja eņģelim: "Kā es to zināšu? Jo es pats esmu vecs, un mana sieva arī ir jau labi gados." Eņģelis viņam atbildēja: "Es esmu Gabriēls, kas stāv Dieva priekšā, un esmu sūtīts runāt ar tevi un tev pasludināt šo prieka vēsti. Zini, tu tapsi mēms un nevarēsi runāt līdz tai dienai, kad šās lietas notiks, tāpēc ka tu neesi ticējis maniem vārdiem, bet savā laikā tie piepildīsies." Un ļaudis gaidīja Cahariju un brīnījās, ka viņš kavējās Dieva namā. Un, kad viņš iznāca, viņš nevarēja uz tiem runāt, un tie noprata, ka viņš Dieva namā bija redzējis parādīšanu, un viņš tiem meta ar roku un palika mēms. Un, kad viņa kalpošanas laiks izbeidzās, viņš aizgāja uz mājām. Un pēc šīm dienām Elizabete, viņa sieva, tapa grūta un nerādījās ļaudīs piecus mēnešus, sacīdama: "To Tas Kungs man darījis; Viņš šīs dienas izraudzījis, lai atņemtu manu negodu ļaužu priekšā."
/Lk 1:5-25/

Gatavojoties Kristus dzimšanas svētkiem varam ieklausīties eņģeļa Gabriēla vārdos Zaharijam. Mēs varam iepazīt Jāni Kristītāju un to ka tiek sagatavota viņa ienākšana pasaulē. Jāņa tevam Zaharijam, neskatoties uz to, ka viņs ir Vecās Derības priesteris, tempļa kalotājs, ir grūti pieņemt Dieva plānu. Tomēr neskatoties uz cilvēcisko pretošanos, Dieva plāns iet savu gaitu. Cik svarīga ir ticība un paļāvība tam, ko Dievs saka! Cik svrīga ir uzticēšanās Dievam, pat ja tas reizēm liekas pretrunā cilvēciskiem spriedumiem. Lūgsim ticības žēlastību.

Jautājumi pārdomām:

 • Kas man man palīdz ticēt?
 • Kādas zīmes man palīdz lūgties?
 • Kāda ir mana lūgšanu dzīve?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis bīskaps Andris Kravalis.

Translate this for me please

  Radioshow
  • Release Date: 12/19/2020 06:00
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing