Jēzus piedod
Un notika, kādā dienā Viņam mācot, tur sēdēja farizeji un bauslības mācītāji, kas bija nākuši no visiem Galilejas un Jūdejas ciemiem, kā arī no Jeruzālemes. Un Tā Kunga spēks Viņam bija, ka Viņš varēja dziedināt. Un redzi, kādi vīri nesa uz gultas cilvēku, kas bija triekas ķerts; un tie lūkoja to ienest un nolikt Viņa priekšā. Un, neatrazdami iespēju to ienest ļaužu dēļ, tie uzkāpa jumtā un to nolaida caur griestiem ar gultu pašā vidū Jēzum priekšā. Un, redzēdams viņu ticību, Viņš uz to sacīja: "Cilvēks, tavi grēki tev piedoti." Un rakstu mācītāji un farizeji sāka spriest pie sevis un sacīt: "Kas Šis tāds ir, ka Tas runā Dieva zaimojumus? Kas var grēkus piedot kā vien Dievs?" Bet Jēzus, nomanījis viņu domas, atbildēja un tiem sacīja: "Ko jūs domājat savās sirdīs? Kas ir vieglāk - vai sacīt: tavi grēki tev piedoti, - vai sacīt: celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka Cilvēka Dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot." Tad Viņš sacīja uz triekas ķerto: "Es tev saku: celies, ņem savu gultu un ej uz mājām!" Un tas tūdaļ, viņiem redzot, piecēlās, paņēma to, uz kā tas gulējis, un aizgāja uz savām mājām, Dievu slavēdams. Un izbrīns pārņēma visus, un tie slavēja Dievu un bijāšanas pilni sacīja: "Mēs šodien brīnuma lietas esam redzējuši."
/Lk 5:17-26/

Jēzus dzieidna paralizētā miesu, šadi dodot iespeju ar apbrīnu slavēt Dievu. Pirms fiziskās dziedināšanas Jēzus veic garīga un morāla veida dziedināšanu. Jēzus piedod. Šodien Jēzus piedošanu varam pieredzēt Grēksūdzes sakramentā. Jēzus vārdi un klātbūtne palīdz pārvarēt nenovēršamos konfliktus, kuri rodas starp dažādām interesēm. Jēzum dzieidnāšana ietver cilvēka fizisko un garīgo vienotību. Jēzus ar savu piedošanu rāda piemēru mums un caur piedošanu gūt dziedināšanas pieredzi. Jēzus katram no mums palīdz attīstīt tos tikumus, kuri veicina izlīgšanu, solidaritāti un mieru.

Jautājumi pārdomām:

 • Ko Jēzus dara ar savu piedošanu manā dzīvē, manās attiecībās?
 • Kādus tikumus izkopšu un par kādām vērtībām iestāšos?

Garīgās pārdomas šai dienai sagatavojis priesteris Pauls Kļaviņš.

Translate this for me please

  Radioshow
  • Release Date: 12/07/2020 6:00 AM
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing