Sie bekommen die komplette CD innerhalb Deutschlands kostenlos zugeschickt, wenn … [wie genau, erfahren Sie am Ende der Seite]

Zum Inhalt

Die Musik auf dieser außergewöhnlichen CD entstand im Angedenken an die beiden Herner Familien Zajac. Die Eltern waren ins Ruhrgebiet gezogen, damit die Männer Geld verdienen konnten, um ihre Familie zu ernähren. Die insgesamt drei Kinder wurden alle in Herne geboren, gingen dort zur Schule, spielten mit den Nachbarskindern auf der Straße. Isak Zajac, einer der Männer, konnte nach seiner ersten Verhaftung nach England ins Kitchener Camp entkommen. Seine Familie und die seines Bruders wurden deportiert und ermordet.

Weitere unerwartbare Details enthält das umfangreiche Booklet in unserer CD pierogi, schabbes und das schwarze gold, die wir gemeinsam mit dem Stimmkünstler Norbert Zajac live in Gelsenkirchen im Rahmen des akkordeonherbst 2016 aufgenommen hatten. Diese CD wurde in der Kategorie „Grenzgänge“ auf der Longlist 4|2019 des Preises der Deutschen Schallplattenkritik aufgenommen.

Die Kritik schreibt:

„Auf »Pierogi, Schabbes und das schwarze Gold« (augemus.de) des um den virtuosen Stimmakrobaten Norbert Zajac erweiterten Duos kẑrme lässt Markus Emanuel Zaja seine Klarinette zu den vibrierend subtilen Akkordeonklängen von Ralf Kaupenjohann weitaus sperriger singen. Zu Recht, weil ihre acht Moritaten das Schicksal von Zajas jüdischen Vorfahren thematisieren. Dunkel grundierte Hörbilder, die herzergreifend Geschichte(n) vermitteln – große Klangkunst, deren zartfühlende Intensität zum Nachdenken anregt.“
(Hifi & Record 1/2020, S. 109)

„Ich bin von der Musik sehr beeindruckt – das großartige Anliegen des Erinnerns, aktualisiert mit der Dringlichkeit des Improvisierens – Musik, die vom Unsagbaren spricht und weiter trägt als es die Worte vermögen.“
Bert Noglik (ja – ruhig mal dem Wikipedia-Link folgen!) auf MDR Kultur,
Sendetitel: Jazz, 4. Juli 2019 zwischen 21.00 und 22.00 Uhr


… wenn Sie alle kostenpflichtigen Downloads erwerben und uns eine Lieferanschrift verraten.You will receive the complete CD free of charge within Germany if ... [how to find out at the end of the page]

Content

The music on this extraordinary CD was created in memory of the two Zajac families in Herne. The parents had moved to the Ruhr area so that the men could earn money to support their families. The three children were all born in Herne, went to school there, played with the neighboring children on the street. Isak Zajac, one of the husbands, escaped to Kitchener Camp, England after his first arrest. His and his brother's family were deported and murdered.

Further unexpected details are contained in the extensive booklet on our CD pierogi, schabbes and the black gold at akkordeonherbst 2016. This CD was recorded in the category “Border Crossings” on Longlist 4 | 2019 of the German Record Critics' Prize.

The critics wrote:

“On »Pierogi, Schabbes and the black gold« (augemus.de) from duo kẑrme, which was expanded by virtuoso vocal acrobat Norbert Zajac, Markus Emanuel Zaja lets his clarinet sing to Ralf Kaupenjohann's vibrantly subtle accordion sounds far more bulky. And rightly so because their eight murders address the fate of Zaja's Jewish ancestors. Dark-primed audio images that convey heartbreaking story and history - great sound art, the delicate intensity of which stimulates thought."
(Hifi & Record 1/2020, p. 109)

"I am very impressed by the music - the great desire to remember, updated with the urgency of improvisation-music that speaks of the unspeakable and carries further than words can do."
Bert Noglik (yes - just follow the Wikipedia link!) on MDR Kultur,
Broadcast title: Jazz, 4 July 2019 between 9 p.m. and 10 p.m.


... if you purchase all paid downloads and tell us a delivery address.Kompletną płytę CD otrzymacie Państwo na obszarze Niemiec bezpłatnie, jeśli ... [dokładnie jak, dowiecie się Państwo na końcu strony]

O treści

Muzyka na tej niezwykłej płycie została stworzona na pamiątkę dwóch rodzin Zająców z Herne. Rodzice przeprowadzili się do Zagłębia Ruhry, aby ich ojcowie mogli zarobić pieniądze na utrzymanie swoich rodzin. Troje urodzonych w Herne dzieci, chodziło tam do szkoły i bawiło się z sąsiednimi dziećmi na ulicy. Isak Zając, jeden z ojców, po swoim pierwszym aresztowaniu w Anglii uciekł do Kitchener Camp. Jego rodzina i jego brat zostali deportowani i zamordowani.

Dalsze nieoczekiwane szczegóły zostały opisane w obszernej książeczce naszej płyty CD "Pierogi, Schabbes und das schwarze Gold", którą nagraliśmy razem z wokalistą Norbertem Zającem na żywo w Gelsenkirchen w ramach festiwalu Akkordenherbst 2016. Płyta ta została nagrana w kategorii " Grenzgänge" („Przejścia graniczne”) na Longlist 4 | 2019 i otrzymala nagrode : "Preis der Deutschen Schallplattenkritik".

Recenzja opisuje:

„Na płycie Cd »Pierogi, Schabbes und das schwarze Gold« (augemus.de) duetu kẑrme, który został poszerzony o wirtuozowski śpiew Norberta Zająca, Markus Emanuel Zając pozwala swemu klarnetowi szeroko rozbrzmieć na tle subtelnie brzmiących dzwięków akordeonu Ralfa Kaupenjohanna. I słusznie, bowiem ich osiem morderstw dotyczą losu żydowskich przodków rodziny Zając. Ciemno zabarwione obrazy dźwiękowe, przekazujące wzruszające i emocjonalnie podkreślone historie ludzkie - wyśmienita gra dźwięków, która swoją delikatnością narracji pobudza do refleksji ”
(Hifi i Record 1/2020, s. 109)

„Jestem pod wielkim wrażeniem muzyki - dbającą o wielką potrzebę pamięci, wyrażającej się poprzez subtelną imrowizację - muzyki, która mówi to co niewypowiedziane i niesie dalej, niż jakiekolwiek słowa mogłyby ponieść."
Bert Noglik (tak - wystarczy kliknąć link na Wikipedii!) oraz : MDR Kultur : Tytuł programu: Jazz, 4 lipca 2019 r. w godz. 21.00–22.00.


... jeśli zakupicie Państwo wszystkie płatne pliki do pobrania i podacie nam adres dostawy.

Translate this for me

  markus emanuel zaja, ralf kaupenjohann, norbert zajac, akkordeon, klarinette
  • 92.5 bpm
  • Key: Em
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing