djap


Andrzej Prusisz znany tez jako djap, dziennikarz muzyczny i telewizyjny, prezenter radiowy, i telewizyjny autor wielu audycji muzycznych, producent muzyczny, prezenter, juror na Mistrzostwach Polski DeeJay DMC oraz Dj Promotion. Odkąd pamięta muzyka towarzyszyła jego życiu na każdym kroku. Muzyka to esencja jego życia - to jego pasja i wielka miłość. Andrzej swoja przygodę z dijejowaniem rozpoczął, tak jak większość młodych ludzi od grania w rożnych klubach i na rożnych okolicznościowych imprezach. Ale dla niego to było zbyt Malo. Niespokojna dusza Andrzeja zapragnęła czegoś więcej. Któregoś dnia wraz ze swoim przyjacielem DJ Marco odważyli sie poprowadzić własny klub. Doświadczenie, jakie zdobył grając imprezy i prowadząc klub postanowił wykorzystać na bardziej profesjonalnej scenie i w radiu. Najpierw Radio Bełchatów, później Radio Łódź, Az w końcu trafi do PARADY . Praca radiowca spodobała się mu sie tak bardzo, ze postanowił stworzyć własny program. Najpierw promował mocno polska scenę dance, we współpracy z TV POLONIA i TVP 3 Katowice stworzył dwa bardzo popularne programy: Power Dance i Nocna listę HOT DANCE. Programy, które pozostały w pamięci słuchaczy na długie lata. Pomógł w karierze wielu młodym artystom zaczynającym swoja przygodę z muzyka : ICH TROJE, NIETYKALNI,TOSTER,THINKADELIC. Wielu radiowców po przestałoby na cieplej posadce i robiło po prostu swoje, ale Andrzej postanowił szukać dalej. Stworzył kolejny program, który bardzo szybko stal sie sztandarowym programem radia Parada - liste HOT TOP 20. Najnowsze hity, wywiady z gwiazdami i mnóstwo informacji z muzycznej sceny. Grove Covereage, Dj Bobo, Backstreet Boys, to tylko niektóre gwiazdy, które dzięki Andrzejowi gościły na antenie radia Parada. Jego program z dnia na dzień zyskiwał coraz większa popularność a Andrzej coraz więcej fanów. Otwarty na kontakty z wszystkimi ludźmi, również ze słuchaczami zrealizował kolejny pomyśl - Chat Radia Parada. Teraz bardzo popularny, kiedyś zupełna nowość. Chat zgromadził wokół siebie setki słuchaczy. Zloty chatowników doprowadziły do realizacji kolejnego przedsięwzięcia. Tym razem powstał program z zupełnie inna muza - muzyka trance, klubowa muza na żywo mixowana w radiowym studiu. FreeyourMind Show bo o tym właśnie mowa, to obecnie perełka w muzycznej karierze Andrzeja. FYM to też goście, mixowali w programie ATB, Marc Van Linden, Dj Matys swoje sety przygotowywali specjalnie dla Fym Woody van Eden , Nenes, E-Craig i inni oraz cala czołówka polskiej sceny klubowej. 18 czerwca 2005r w łódzkiej Hali Sportowej FYM obchodził o swoje pierwsze urodziny i 13 urodziny Radia Parada. Na tej imprezie zagrały gwiazdy światowej sceny klubowej: Dj Nenes, E-Craig, Dj Joop, G-Spott, Ernesto vs Bastian, Thrillssekers, Inertia....... Hale wypełniło ponad 6 tys. ludzi zakochanych w klubowej muzie. Impreza była spełnieniem jego marzeń , szczególnie, ze mogła odbyć sie w Łodzi, mieście gdzie kiedyś była, zaraz po Berlinie najsłynniejsza Parada Wolności. Muza jaką gra to house wszystkie odmiany plus trance to Jego dwa ulubione gatunki. Zagrał między innymi z Angelo Mike, Joy Kittikonti, Randy Katana, Marc Van Linden, Atb, Woody Van Eyden, Dj Nenes, E-Craig, Joop, G-Spott, Ernesto vs Bastian, Thrillssekers, Inertia, Miqro, Kris, Matys, Maniana, K3, Antoine Clamaran, Flex, Marcel Woods, Richard Durand, Bejmanin Bates, Klaas, Alex Gaudio, Michael Parsberg. Od lipca 2008 roku współpracujący z Fabryką Mediów i ogólnopolską satelitarna telewizją Patio TV. Andrzej stworzył telewizyjną wersję radiowego programu FreeYourMind oraz strefę Dj`a, która promowała młodych utalentowanych djów. Program cieszył się ogromną popularnością w całej Polsce a także Europie. Obecnie Andrzej Prusisz jest właścicielem firmy Dobre Imprezy , która zajmuje się profesjonalnie i fachowo obsługą imprez okolicznościowych, firmowych, szkolnych itp.


Andrew Prusisz also known as djap , music journalist and television presenter, radio, and television author of many music programs, music producer, presenter, juror at the Polish Championships DMC deejay and DJ Promotion. Since he remembers the music was accompanied by his life at every turn. Music is the essence of his life - his passion and great love. Andrew his adventure with dijejowaniem began, like most young people from playing in various clubs and various commemorative events. But for him it was not enough. Andrew restless soul she wanted something more. One day, along with his friend DJ Marco dared to run your own club. The experience we gained by playing the event and leading the club decided to use a more professional stage and radio. First Radio Belchatow, later Radio Lodz, and eventually will go to the parade. Working radio host liked him so much that he decided to create their own program. First promoted heavily Polish dance scene, in cooperation with TV Polonia and TVP 3 Katowice created two very popular programs: Power Dance and Night HOT DANCE list. Programs that remained in the memory of listeners for many years. He helped in the career of many young artists starting their adventure with music: Ich Troje, The Untouchables, toaster, THINKADELIC. Many radio commentators after cease to warmer posadce and did just his own, but Andrew decided to keep looking. He created another program, which quickly became the flagship program of radio Parade - Hot Top 20 list of recent hits, interviews with stars and a lot of information from the music scene. Grove Covereage, DJ Bobo, the Backstreet Boys are just some of the stars that thanks to Andrew hosted on the radio Parada. His program from day to day gaining more and more popularity and Andrew more and more fans. Open to contacts with all people, also with the audience carried out another think - Chat Radio Parada. Now very popular, once complete novelty. Chat gathered around him hundreds of listeners. This time, a program with a completely different muse - trance, club muse live mixes in a radio studio. FreeyourMind show because of this very question, it is now a gem in a musical career, Andrew. FYM is also the guests, mixes in the ATB, Marc Van Linden, DJ Matys their sets prepared specially for Fym Woody van Eden, Nenes, E-Craig and others, and all the leaders of Polish club scene. June 18, 2005 in Lodz Sports Hall of FYM celebrated its first anniversary and the 13th birthday of Radio Parade. At this event, they played the stars of the club scene: DJ Nenes, E-Craig, DJ Joop, G-Spott, Ernesto vs Bastian, Thrillssekers, Inertia ....... halls filled with over 6 thousand. people falling in love in the club muse. The event was the fulfillment of his dreams, especially that could take place in Lodz, the city where he once was, right after Berlin's most famous parade of Liberty. She plays muse to house all varieties plus a trance that his two favorite genres. He starred with Angelo Mike Joy Kittikonti, Randy Katana, Marc Van Linden, ATB, Woody Van Eyden, DJ Nenes, E-Craig, Joop, G-Spott, Ernesto vs Bastian, Thrillssekers, Inertia, Miqro, Kris, Matys, Maniana, K3, Antoine Clamaran, Flex, Marcel Woods, Richard Durand, Bejmanin Bates, Klaas, Alex Gaudio, Michael Parsberg. Since July 2008, working with Media Factory and a nationwide television Patio Satellite TV. Andrew has created a television version of the radio program FreeYourMind and Dj`a zone, which promoted young talented DJs. The program was very popular in Poland and Europe. Currently, Andrew Prusisz is the owner of DobreImprezy, which deals with professionally and expertly support special events, corporate, school, etc.

read more

Andrzej Prusisz znany tez jako djap, dziennikarz muzyczny i telewizyjny, prezenter radiowy, i telewizyjny autor wielu audycji muzycznych, producent muzyczny, prezenter, juror na Mistrzostwach Polski DeeJay DMC oraz Dj Promotion. Odkąd pamięta muzyka towarzyszyła jego życiu na każdym kroku. Muzyka to esencja jego życia - to jego pasja i wielka miłość. Andrzej swoja przygodę z dijejowaniem rozpoczął, tak jak większość młodych ludzi od grania w rożnych klubach i na rożnych okolicznościowych imprezach. Ale dla niego to było zbyt Malo. Niespokojna dusza Andrzeja zapragnęła czegoś więcej. Któregoś dnia wraz ze swoim przyjacielem DJ Marco odważyli sie poprowadzić własny klub. Doświadczenie, jakie zdobył grając imprezy i prowadząc klub postanowił wykorzystać na bardziej profesjonalnej scenie i w radiu. Najpierw Radio Bełchatów, później Radio Łódź, Az w końcu trafi do PARADY . Praca radiowca spodobała się mu sie tak bardzo, ze postanowił stworzyć własny program. Najpierw promował mocno polska scenę dance, we współpracy z TV POLONIA i TVP 3 Katowice stworzył dwa bardzo popularne programy: Power Dance i Nocna listę HOT DANCE. Programy, które pozostały w pamięci słuchaczy na długie lata. Pomógł w karierze wielu młodym artystom zaczynającym swoja przygodę z muzyka : ICH TROJE, NIETYKALNI,TOSTER,THINKADELIC. Wielu radiowców po przestałoby na cieplej posadce i robiło po prostu swoje, ale Andrzej postanowił szukać dalej. Stworzył kolejny program, który bardzo szybko stal sie sztandarowym programem radia Parada - liste HOT TOP 20. Najnowsze hity, wywiady z gwiazdami i mnóstwo informacji z muzycznej sceny. Grove Covereage, Dj Bobo, Backstreet Boys, to tylko niektóre gwiazdy, które dzięki Andrzejowi gościły na antenie radia Parada. Jego program z dnia na dzień zyskiwał coraz większa popularność a Andrzej coraz więcej fanów. Otwarty na kontakty z wszystkimi ludźmi, również ze słuchaczami zrealizował kolejny pomyśl - Chat Radia Parada. Teraz bardzo popularny, kiedyś zupełna nowość. Chat zgromadził wokół siebie setki słuchaczy. Zloty chatowników doprowadziły do realizacji kolejnego przedsięwzięcia. Tym razem powstał program z zupełnie inna muza - muzyka trance, klubowa muza na żywo mixowana w radiowym studiu. FreeyourMind Show bo o tym właśnie mowa, to obecnie perełka w muzycznej karierze Andrzeja. FYM to też goście, mixowali w programie ATB, Marc Van Linden, Dj Matys swoje sety przygotowywali specjalnie dla Fym Woody van Eden , Nenes, E-Craig i inni oraz cala czołówka polskiej sceny klubowej. 18 czerwca 2005r w łódzkiej Hali Sportowej FYM obchodził o swoje pierwsze urodziny i 13 urodziny Radia Parada. Na tej imprezie zagrały gwiazdy światowej sceny klubowej: Dj Nenes, E-Craig, Dj Joop, G-Spott, Ernesto vs Bastian, Thrillssekers, Inertia....... Hale wypełniło ponad 6 tys. ludzi zakochanych w klubowej muzie. Impreza była spełnieniem jego marzeń , szczególnie, ze mogła odbyć sie w Łodzi, mieście gdzie kiedyś była, zaraz po Berlinie najsłynniejsza Parada Wolności. Muza jaką gra to house wszystkie odmiany plus trance to Jego dwa ulubione gatunki. Zagrał między innymi z Angelo Mike, Joy Kittikonti, Randy Katana, Marc Van Linden, Atb, Woody Van Eyden, Dj Nenes, E-Craig, Joop, G-Spott, Ernesto vs Bastian, Thrillssekers, Inertia, Miqro, Kris, Matys, Maniana, K3, Antoine Clamaran, Flex, Marcel Woods, Richard Durand, Bejmanin Bates, Klaas, Alex Gaudio, Michael Parsberg. Od lipca 2008 roku współpracujący z Fabryką Mediów i ogólnopolską satelitarna telewizją Patio TV. Andrzej stworzył telewizyjną wersję radiowego programu FreeYourMind oraz strefę Dj`a, która promowała młodych utalentowanych djów. Program cieszył się ogromną popularnością w całej Polsce a także Europie. Obecnie Andrzej Prusisz jest właścicielem firmy Dobre Imprezy , która zajmuje się profesjonalnie i fachowo obsługą imprez okolicznościowych, firmowych, szkolnych itp.


Andrew Prusisz also known as djap , music journalist and television presenter, radio, and television author of many music programs, music producer, presenter, juror at the Polish Championships DMC deejay and DJ Promotion. Since he remembers the music was accompanied by his life at every turn. Music is the essence of his life - his passion and great love. Andrew his adventure with dijejowaniem began, like most young people from playing in various clubs and various commemorative events. But for him it was not enough. Andrew restless soul she wanted something more. One day, along with his friend DJ Marco dared to run your own club. The experience we gained by playing the event and leading the club decided to use a more professional stage and radio. First Radio Belchatow, later Radio Lodz, and eventually will go to the parade. Working radio host liked him so much that he decided to create their own program. First promoted heavily Polish dance scene, in cooperation with TV Polonia and TVP 3 Katowice created two very popular programs: Power Dance and Night HOT DANCE list. Programs that remained in the memory of listeners for many years. He helped in the career of many young artists starting their adventure with music: Ich Troje, The Untouchables, toaster, THINKADELIC. Many radio commentators after cease to warmer posadce and did just his own, but Andrew decided to keep looking. He created another program, which quickly became the flagship program of radio Parade - Hot Top 20 list of recent hits, interviews with stars and a lot of information from the music scene. Grove Covereage, DJ Bobo, the Backstreet Boys are just some of the stars that thanks to Andrew hosted on the radio Parada. His program from day to day gaining more and more popularity and Andrew more and more fans. Open to contacts with all people, also with the audience carried out another think - Chat Radio Parada. Now very popular, once complete novelty. Chat gathered around him hundreds of listeners. This time, a program with a completely different muse - trance, club muse live mixes in a radio studio. FreeyourMind show because of this very question, it is now a gem in a musical career, Andrew. FYM is also the guests, mixes in the ATB, Marc Van Linden, DJ Matys their sets prepared specially for Fym Woody van Eden, Nenes, E-Craig and others, and all the leaders of Polish club scene. June 18, 2005 in Lodz Sports Hall of FYM celebrated its first anniversary and the 13th birthday of Radio Parade. At this event, they played the stars of the club scene: DJ Nenes, E-Craig, DJ Joop, G-Spott, Ernesto vs Bastian, Thrillssekers, Inertia ....... halls filled with over 6 thousand. people falling in love in the club muse. The event was the fulfillment of his dreams, especially that could take place in Lodz, the city where he once was, right after Berlin's most famous parade of Liberty. She plays muse to house all varieties plus a trance that his two favorite genres. He starred with Angelo Mike Joy Kittikonti, Randy Katana, Marc Van Linden, ATB, Woody Van Eyden, DJ Nenes, E-Craig, Joop, G-Spott, Ernesto vs Bastian, Thrillssekers, Inertia, Miqro, Kris, Matys, Maniana, K3, Antoine Clamaran, Flex, Marcel Woods, Richard Durand, Bejmanin Bates, Klaas, Alex Gaudio, Michael Parsberg. Since July 2008, working with Media Factory and a nationwide television Patio Satellite TV. Andrew has created a television version of the radio program FreeYourMind and Dj`a zone, which promoted young talented DJs. The program was very popular in Poland and Europe. Currently, Andrew Prusisz is the owner of DobreImprezy, which deals with professionally and expertly support special events, corporate, school, etc.

Facebook djap.pl