👻 ૐ|DakOka'|ૐ 👻

cHaO's_CreW   ))   Itzehoe, Deutschland

mixcloud.com/DakOkaaa

youtube.com/channel/UCaybdtktJ...JEOV9fvir2yzxgg

soundcloud.com/dakoka

facebook.com/DakOka517

twitch.tv/dakokaaa

dakoka.weebly.com

myspace.com/dakoka517

Music is my life , I am living the music exactly as they settled down .... until the end of my days ! for I stand with my name by DakOka '

read more

mixcloud.com/DakOkaaa

youtube.com/channel/UCaybdtktJ...JEOV9fvir2yzxgg

soundcloud.com/dakoka

facebook.com/DakOka517

twitch.tv/dakokaaa

dakoka.weebly.com

myspace.com/dakoka517

Music is my life , I am living the music exactly as they settled down .... until the end of my days ! for I stand with my name by DakOka '

Member since: 6 years

Support this artist Facebook mixcloud.c...m/DakOkaaa soundcloud...com/dakoka instagram....m/dakokaaa twitch.tv/dakokaaa youtube.co...fvir2yzxgg   Comments

    97 Followers

     Following 225

      Tagged in