19216811vn

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam