Bài hát : Thập Giá Lời Kinh 8
ST : LM.Phong Trần
TB : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1qYAf...tDEMYT9bIF8ovjk
3/2019

    Other
    • 89 bpm
    • Key: D
    Full Link
    Short Link (Twitter)