Bài hát : Lời Con Muốn Nói
Sáng Tác : Châu Giang
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1D2PF...nIVXf4ZaViVYOS0

Translate this for me please

  Country
  • 132 bpm
  • Key: F
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing