Vide un cilvēks

by Radio Marija Latvija

Tr?spadsmit raid?jumu cikls “Vide un cilv?ks” kop? ar Teni Bikovski skan?ja radio ?ter? 2018. gada vasar? un ruden?. Raid?jumi veidoti ar m?r?i veicin?t sabiedr?bas inform?šanu un izgl?tošanu par atbild?gu dz?vesveidu, vides resursu ilgtsp?j?gu izmantošanu un dabas v?rt?bu saglab?šanas nepieciešam?bu. Raid?jumu t?mu izv?le tika veikta, konsult?joties ar Valsts vides dienesta un Dabas aizsardz?bas p?rvaldes re?ion?lo p?rvalžu vadošajiem speci?listiem.

Raid?jumus katru otro ned??u var?ja dzird?t “Divu krastu radio”, “Ef-Ei” radio un “Radio Marija Latvija” ?ter?. Savuk?rt to arh?vs pieejams port?los rezekneszinas.lv, daugavpilszinas.lv un rml.lv.

Raid?jumi veidoti sadarb?b? ar Latvijas vides aizsardz?bas fondu.

read more

Tr?spadsmit raid?jumu cikls “Vide un cilv?ks” kop? ar Teni Bikovski skan?ja radio ?ter? 2018. gada vasar? un ruden?. Raid?jumi veidoti ar m?r?i veicin?t sabiedr?bas inform?šanu un izgl?tošanu par atbild?gu dz?vesveidu, vides resursu ilgtsp?j?gu izmantošanu un dabas v?rt?bu saglab?šanas nepieciešam?bu. Raid?jumu t?mu izv?le tika veikta, konsult?joties ar Valsts vides dienesta un Dabas aizsardz?bas p?rvaldes re?ion?lo p?rvalžu vadošajiem speci?listiem.

Raid?jumus katru otro ned??u var?ja dzird?t “Divu krastu radio”, “Ef-Ei” radio un “Radio Marija Latvija” ?ter?. Savuk?rt to arh?vs pieejams port?los rezekneszinas.lv, daugavpilszinas.lv un rml.lv.

Raid?jumi veidoti sadarb?b? ar Latvijas vides aizsardz?bas fondu.