Savienots / Tuvuma.lv

by Radio Marija Latvija

Raid?jums "Savienots" iecer?ts par sabiedr?b? aktu?lo no daž?du konfesiju skata punkta ar m?r?i veicin?t vienot?bu starp daž?du konfesiju kristiešiem, run?t par sabiedr?b? aktu?lo, izgl?tot klaus?t?ju par krist?gu dz?vesveidu un t?s v?rt?b?m, iedrošinot gar?gi pilnveidoties, b?t vienotiem un pie?emt citam citu.

Raid?jums top sadarb?b? ar krist?go mediju Tuvuma.lv.

read more

Raid?jums "Savienots" iecer?ts par sabiedr?b? aktu?lo no daž?du konfesiju skata punkta ar m?r?i veicin?t vienot?bu starp daž?du konfesiju kristiešiem, run?t par sabiedr?b? aktu?lo, izgl?tot klaus?t?ju par krist?gu dz?vesveidu un t?s v?rt?b?m, iedrošinot gar?gi pilnveidoties, b?t vienotiem un pie?emt citam citu.

Raid?jums top sadarb?b? ar krist?go mediju Tuvuma.lv.