Otto un grābekļi

by Radio Marija Latvija

Septembra (2018) m?nes? RML ?ter? var?ja dzird?t raid?jumu, kas pal?dz?ja gatavoties v?l?šan?m. Raid?juma "Otto un gr?bek?i" form?ts ir diskusija starp tr?s partiju p?rst?vjiem. Katru ned??u bija iesp?ja iepaz?t tr?s partiju pied?v?jumus un diskusiju par tiem, k? pamatkrit?rijus izvirzot piecas galven?s Latvijas att?st?bas virsv?rt?bas - aizsardz?ba, izgl?t?ba, salied?ta sabiedr?ba, demogr?fija un integr?cija Eiropas civiliz?cijas telp?.

read more

Septembra (2018) m?nes? RML ?ter? var?ja dzird?t raid?jumu, kas pal?dz?ja gatavoties v?l?šan?m. Raid?juma "Otto un gr?bek?i" form?ts ir diskusija starp tr?s partiju p?rst?vjiem. Katru ned??u bija iesp?ja iepaz?t tr?s partiju pied?v?jumus un diskusiju par tiem, k? pamatkrit?rijus izvirzot piecas galven?s Latvijas att?st?bas virsv?rt?bas - aizsardz?ba, izgl?t?ba, salied?ta sabiedr?ba, demogr?fija un integr?cija Eiropas civiliz?cijas telp?.