Cik bag?ts dr?kst b?t krist?gs uz??m?js? Ko noz?m? krist?gi vesel?gs dz?vesveids?

Atbildes uz š?diem un l?dz?giem, iesp?jams, ne?rtiem jaut?jumiem mekl?sim jaunaj? raid?jum? "Diskutabls" kop? ar raid?juma veidot?ju Viesturu Vizuli un izv?l?t?s t?mas ekspertiem.

Tehniskais atbalsts - M?ris Veliks un Gintars Marks Heidemanis.
Par apburošo balsi džinglos sak?m paldies Lindai!

read more

Cik bag?ts dr?kst b?t krist?gs uz??m?js? Ko noz?m? krist?gi vesel?gs dz?vesveids?

Atbildes uz š?diem un l?dz?giem, iesp?jams, ne?rtiem jaut?jumiem mekl?sim jaunaj? raid?jum? "Diskutabls" kop? ar raid?juma veidot?ju Viesturu Vizuli un izv?l?t?s t?mas ekspertiem.

Tehniskais atbalsts - M?ris Veliks un Gintars Marks Heidemanis.
Par apburošo balsi džinglos sak?m paldies Lindai!