Bīskapa Antona Justa piemiņai 1931-2019

by Radio Marija Latvija

Vakar sa??m?m skumju zi?u, ka no š?s pasaules š??ries emerit?tais Jelgavas diec?zes b?skaps Antons Justs. Kaut ar? daudziem no mums š? š?iršan?s ir skumjš br?dis, tom?r m?sos past?v stipra tic?ba un cer?ba uz atkalredz?šan?s prieku Debesu T?va m?j?s.

Reiz? ar krist?go cer?bu uz m?ž?go dz?vi, daudziem no mums ar Jelgavas b?skapu rais?s gaišas atmi?as. B?skaps A.Justs bija ?oti sabiedrisks cilv?ks, kuru zin?ja daudzi. Daudzus no mums, kuri bij?m sastapuši b?skapu, uzrun?ja vi?a sirsn?ba un sp?ja ieklaus?ties katr?, ko vi?š sastapa. To ?paši pier?da fakts, ka vi?š pat vair?kus gadus v?l?k atcer?j?s cilv?ku v?rdus, vi?u ?imenes st?vokli un nodarbošanos.

B?skaps A.Justs bija apvelt?ts ar? ar izcil?m pr?ta sp?j?m. Kaut ar? trimdas gaitas pamat?gi izmain?ja pusaudža gadus, tom?r vi?š atrada iesp?ju pabeigt m?c?bas pamatskol?. V?l?k b?skaps turpin?ja skoloties ?imn?zij?, kuru vi?š absolv?ja ar teicam?m sekm?m. V?l?k sekoja studijas augstskol?, kur ar teicam?m sekm?m tika ieg?ts licenci?ta gr?ds teolo?ij? un filosofij?.

P?c atgriešan?s Latvij? 1992. gad? b?skaps Antons vair?kus gadus dal?j?s ar sav?m zin?šan?m k? pasniedz?js gan R?gas Gar?gaj? Semin?r?, gan R?gas Augst?kaj? Reli?ijas Zin?t?u instit?t?. Vi?š ne tikai las?ja lekcijas dogmatiskaj? teolo?ij? un filosofijas v?stur?, bet ar? k?du laiku bija semin?ra rektors. Savu pasniedz?ja darbu vi?š turpin?ja ar? p?c tam, kad tika konsekr?ts par b?skapu 1996. gad?.

Pildot pasniedz?ja pien?kumus, b?skaps A.Justs arvien saglab?ja pazem?gu vienk?rš?bu, kas cilv?ku atmi??s paliks visilg?k. B?skapam Justam r?p?ja cilv?ki. Vi?am bija svar?gas attiec?bas. To apliecina neskait?mas “Egl?tes” Jelgavas k?rijas darbiniekiem, draudzei, b?rniem, nabagiem, pašvald?bai un citiem. B?skaps labpr?t atsauc?s daž?diem iel?gumiem gan pavad?t grupas sv?tce?ojumos, vad?t rekolekcijas, uzrun?t jauniešus.

B?skaps A.Justs bija apvelt?ts ar fenomen?lu sp?ju atcer?ties cilv?kus. Pavisam nesen run?ju ar pazi?u, kura st?st?ja par to, ka bija m?c?jusies RARZI 90. gadu s?kum?. Vi?as pasniedz?js bija tieši A.Justs. Apm?ram p?c desmit gadiem, kad vi?a ar ?imeni p?rc?l?s uz Jelgavu un pirmo reizi apmekl?ja Jelgavas katedr?li, vi?ai pret? n?ca b?skaps ar platu smaidu, kurš vi?u atcer?j?s k? savu studenti. Un š?du st?stu ir ?oti daudz!

B?skaps ?pašu uzman?bu piev?rsa jauniešiem. Vi?š iedrošin?ja jauniešus nebaid?ties pie?emt l?mumus, izš?irties par dz?ves aicin?jumu, izv?l?ties studiju programmu. Vi?š nevar?ja samierin?ties, ja k?ds izlaida k?du gadu skol? vai p?c t?s nedev?s ieg?t zin?šanas augstskol?. Vair?kus gadus p?c k?rtas b?skaps pats person?gi iel?dza t??a vecuma puišus no visas Latvijas uz nometni Subat?, kur tika mekl?ts aicin?jums. Lielu da?u nometnes laika b?skaps pavad?ja kop? ar puišiem, no kuriem šodien liel?k? da?a ir vai nu prec?ti, vai ordin?ti.

?oti z?m?gi, ka b?skaps A.Justs aiziet m?ž?b? laik?, kad Bazn?ca ?paši piev?rš uzman?bu jauniešiem. Sal?dzinoši nesen ir nosl?gusies b?skapu sinode velt?ta šim jaut?jumam, k? ar? nupat nupat sv?tce?nieki ir atgriezušies m?j?s no Pasaules Jauniešu dien?m Panam?. Noteikti daudzi no mums atceras k? b?skaps A.Justs Jauniešu dien?s Aizkraukl? iedrošin?ja ikvienu doties uz gaid?maj?m jauniešu dien?m Krakov? un pat pam?c?ja k? sakr?t nepieciešamos l?dzek?us.

Šodien mums, kas pieminam b?skapa Antona Justa gaitas, ir aicin?jums turpin?t vi?a r?pes par Latvijas jauniešu izgl?t?bu un gar?go izaugsmi. Vi?š mums r?da lielisku piem?ru, ka cilv?ks ir pirmaj? viet? un tad seko viss p?r?jais. ?paši jau vismaz?kais un atstumt?kais. Neaizmirs?sim, ka b?skaps regul?ri apmekl?ja nabagus un ieslodz?tos.

Lai Dievs ?auj skat?t savu vaigu m?ž?b? aizg?jušajam b?skapam un pal?dz mums uzl?kot otru k? d?rgumu. Gluži k? to dar?ja b?skaps Justs.

Pr. P?teris Skudra, 18.02.2019


P?rskat?j?m m?su Radio Marija Latvija bag?t?go ierakstu arh?vu un aicin?m ar? j?s, godinot b?skapa Antona Justa piemi?u, noklaus?ties interviju ar vi?u, k? ar? koment?ru par to, ko kult?rai dod kristiet?ba.

read more

Vakar sa??m?m skumju zi?u, ka no š?s pasaules š??ries emerit?tais Jelgavas diec?zes b?skaps Antons Justs. Kaut ar? daudziem no mums š? š?iršan?s ir skumjš br?dis, tom?r m?sos past?v stipra tic?ba un cer?ba uz atkalredz?šan?s prieku Debesu T?va m?j?s.

Reiz? ar krist?go cer?bu uz m?ž?go dz?vi, daudziem no mums ar Jelgavas b?skapu rais?s gaišas atmi?as. B?skaps A.Justs bija ?oti sabiedrisks cilv?ks, kuru zin?ja daudzi. Daudzus no mums, kuri bij?m sastapuši b?skapu, uzrun?ja vi?a sirsn?ba un sp?ja ieklaus?ties katr?, ko vi?š sastapa. To ?paši pier?da fakts, ka vi?š pat vair?kus gadus v?l?k atcer?j?s cilv?ku v?rdus, vi?u ?imenes st?vokli un nodarbošanos.

B?skaps A.Justs bija apvelt?ts ar? ar izcil?m pr?ta sp?j?m. Kaut ar? trimdas gaitas pamat?gi izmain?ja pusaudža gadus, tom?r vi?š atrada iesp?ju pabeigt m?c?bas pamatskol?. V?l?k b?skaps turpin?ja skoloties ?imn?zij?, kuru vi?š absolv?ja ar teicam?m sekm?m. V?l?k sekoja studijas augstskol?, kur ar teicam?m sekm?m tika ieg?ts licenci?ta gr?ds teolo?ij? un filosofij?.

P?c atgriešan?s Latvij? 1992. gad? b?skaps Antons vair?kus gadus dal?j?s ar sav?m zin?šan?m k? pasniedz?js gan R?gas Gar?gaj? Semin?r?, gan R?gas Augst?kaj? Reli?ijas Zin?t?u instit?t?. Vi?š ne tikai las?ja lekcijas dogmatiskaj? teolo?ij? un filosofijas v?stur?, bet ar? k?du laiku bija semin?ra rektors. Savu pasniedz?ja darbu vi?š turpin?ja ar? p?c tam, kad tika konsekr?ts par b?skapu 1996. gad?.

Pildot pasniedz?ja pien?kumus, b?skaps A.Justs arvien saglab?ja pazem?gu vienk?rš?bu, kas cilv?ku atmi??s paliks visilg?k. B?skapam Justam r?p?ja cilv?ki. Vi?am bija svar?gas attiec?bas. To apliecina neskait?mas “Egl?tes” Jelgavas k?rijas darbiniekiem, draudzei, b?rniem, nabagiem, pašvald?bai un citiem. B?skaps labpr?t atsauc?s daž?diem iel?gumiem gan pavad?t grupas sv?tce?ojumos, vad?t rekolekcijas, uzrun?t jauniešus.

B?skaps A.Justs bija apvelt?ts ar fenomen?lu sp?ju atcer?ties cilv?kus. Pavisam nesen run?ju ar pazi?u, kura st?st?ja par to, ka bija m?c?jusies RARZI 90. gadu s?kum?. Vi?as pasniedz?js bija tieši A.Justs. Apm?ram p?c desmit gadiem, kad vi?a ar ?imeni p?rc?l?s uz Jelgavu un pirmo reizi apmekl?ja Jelgavas katedr?li, vi?ai pret? n?ca b?skaps ar platu smaidu, kurš vi?u atcer?j?s k? savu studenti. Un š?du st?stu ir ?oti daudz!

B?skaps ?pašu uzman?bu piev?rsa jauniešiem. Vi?š iedrošin?ja jauniešus nebaid?ties pie?emt l?mumus, izš?irties par dz?ves aicin?jumu, izv?l?ties studiju programmu. Vi?š nevar?ja samierin?ties, ja k?ds izlaida k?du gadu skol? vai p?c t?s nedev?s ieg?t zin?šanas augstskol?. Vair?kus gadus p?c k?rtas b?skaps pats person?gi iel?dza t??a vecuma puišus no visas Latvijas uz nometni Subat?, kur tika mekl?ts aicin?jums. Lielu da?u nometnes laika b?skaps pavad?ja kop? ar puišiem, no kuriem šodien liel?k? da?a ir vai nu prec?ti, vai ordin?ti.

?oti z?m?gi, ka b?skaps A.Justs aiziet m?ž?b? laik?, kad Bazn?ca ?paši piev?rš uzman?bu jauniešiem. Sal?dzinoši nesen ir nosl?gusies b?skapu sinode velt?ta šim jaut?jumam, k? ar? nupat nupat sv?tce?nieki ir atgriezušies m?j?s no Pasaules Jauniešu dien?m Panam?. Noteikti daudzi no mums atceras k? b?skaps A.Justs Jauniešu dien?s Aizkraukl? iedrošin?ja ikvienu doties uz gaid?maj?m jauniešu dien?m Krakov? un pat pam?c?ja k? sakr?t nepieciešamos l?dzek?us.

Šodien mums, kas pieminam b?skapa Antona Justa gaitas, ir aicin?jums turpin?t vi?a r?pes par Latvijas jauniešu izgl?t?bu un gar?go izaugsmi. Vi?š mums r?da lielisku piem?ru, ka cilv?ks ir pirmaj? viet? un tad seko viss p?r?jais. ?paši jau vismaz?kais un atstumt?kais. Neaizmirs?sim, ka b?skaps regul?ri apmekl?ja nabagus un ieslodz?tos.

Lai Dievs ?auj skat?t savu vaigu m?ž?b? aizg?jušajam b?skapam un pal?dz mums uzl?kot otru k? d?rgumu. Gluži k? to dar?ja b?skaps Justs.

Pr. P?teris Skudra, 18.02.2019


P?rskat?j?m m?su Radio Marija Latvija bag?t?go ierakstu arh?vu un aicin?m ar? j?s, godinot b?skapa Antona Justa piemi?u, noklaus?ties interviju ar vi?u, k? ar? koment?ru par to, ko kult?rai dod kristiet?ba.