Baznīcu nakts 2018

by Radio Marija Latvija

Nesen, 1. j?nij?, vis? Latvij? norit?ja Bazn?cu nakts 2018. Ar? Radio Marija Latvija šo vakaru pavad?ja, "apstaig?jot" bazn?cas.

Šeit vari dzird?t to, k? mums g?ja un, iesp?jams, pakav?ties atmi??s. Pieejami ieraksti no:
? Bazn?cu Nakts atkl?šana R?gas sv?t?s Marijas Magdal?nas Romas kato?u draudz?;
? Saruna par vissvar?g?ko sarunu dz?v? (arhib?skaps J?nis Vanags & Janis Melnikovs SJ) Vecaj? Sv?t?s ?ertr?des Eva???liski luteriskaj? bazn?c?;
? Kaspars Zem?tis & Gregors J?nis Mažis koncerti ?genskalna Baptistu Draudz?;
? Latvijas Tubu kvarteta & RIGA Reggae koncerti Latvijas apvienotaj? metodistu bazn?c?.

T?pat dzirdamas tr?s telefonsarunas - report?žas par to, k? g?ja citviet Latvij?.

Pat?kamu klaus?šanos!

read more

Nesen, 1. j?nij?, vis? Latvij? norit?ja Bazn?cu nakts 2018. Ar? Radio Marija Latvija šo vakaru pavad?ja, "apstaig?jot" bazn?cas.

Šeit vari dzird?t to, k? mums g?ja un, iesp?jams, pakav?ties atmi??s. Pieejami ieraksti no:
? Bazn?cu Nakts atkl?šana R?gas sv?t?s Marijas Magdal?nas Romas kato?u draudz?;
? Saruna par vissvar?g?ko sarunu dz?v? (arhib?skaps J?nis Vanags & Janis Melnikovs SJ) Vecaj? Sv?t?s ?ertr?des Eva???liski luteriskaj? bazn?c?;
? Kaspars Zem?tis & Gregors J?nis Mažis koncerti ?genskalna Baptistu Draudz?;
? Latvijas Tubu kvarteta & RIGA Reggae koncerti Latvijas apvienotaj? metodistu bazn?c?.

T?pat dzirdamas tr?s telefonsarunas - report?žas par to, k? g?ja citviet Latvij?.

Pat?kamu klaus?šanos!