බුදු සරණයි දෙන්නම් මා මියැදෙන තුරුම නුබලාට සත්‍ය පමනක්..
දෙයක් ලියද්දි ලියන්නෙ උන විකාරෙන්
කං වල රැවු දුන්නේ ක්‍රියාවේ ගෝශාව.
යටපත් කලාව උනේ පිටපත් කලාව.
අල්පයක් අය හොද කියන.
හුගක් අය බනින මම ශාකිල් රුචිර ..
🗼🗼🎼🎼👷👷👷👰👰👰
📶🗽📞📞📞 0774385168📞📞📞📨📨📨
😄 🚙🚙🚙🚙🚙🚙🚙🚤🚤🚤🚤🚤
ඉහල විටියල 💪🤜🤙🙏 කඹුරුපිටිය 2019

  Field Recording / Sound Art, live, Field Recordings, Retro 80's
  • Version: Official 6S
  • Type: Remix
  • Release Date: 08/05/2019 00:13
  • 83 bpm
  • Key: 236
  • © All rights reserved
  • Kamburupitiya, Sri Lanka
  Full Link
  Short Link (Twitter)