Anjomara velona

by Radio FMFOI 107.4MHz

Fandaharana manokana mikasika an'i Apostoly Benjamina

 • Ny niandohany amin'ny filazantsara
 • Iza moa i rahalahy Benjamina, avy aiza izy?
 • Nahoana izy no voantso ho Pasitera
 • Ary tamin'ny oviana izy no voahosotra ho Apostoly

Ho renesinao ato anatin'ity fandaharana ity avokoa :

 • ireo fijoroana vavolombelona maro samihafa
 • ny asan'Andriamanitra nataony tamin'i Apostoly Benjamina
 • ireo vavaka, toriteny, fametrahan-tanana, fahagagana sy fanasitranana maro samihafa
read more

Fandaharana manokana mikasika an'i Apostoly Benjamina

 • Ny niandohany amin'ny filazantsara
 • Iza moa i rahalahy Benjamina, avy aiza izy?
 • Nahoana izy no voantso ho Pasitera
 • Ary tamin'ny oviana izy no voahosotra ho Apostoly

Ho renesinao ato anatin'ity fandaharana ity avokoa :

 • ireo fijoroana vavolombelona maro samihafa
 • ny asan'Andriamanitra nataony tamin'i Apostoly Benjamina
 • ireo vavaka, toriteny, fametrahan-tanana, fahagagana sy fanasitranana maro samihafa