Ang Iglesia Ni Cristo

by INCRadio

Isang palatuntunang maghahatid sa inyo ng mga dalisay na aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia Ni Cristo.
Mga katotohanang maghahatid sa atin sa matuwid na landas ng paglilingkod sa Diyos.