MIX US HAPPY VIETNAM

Owner: DIGITAL CODE

“MIX US HAPPY KHÔNG PH?I LÀ M?T CU?C THI DJ CHUYÊN NGHI?P. ?ÂY LÀ M?T HÀNH TRÌNH ÂM NH?C ??C M? DÀNH CHO B?N."
B?n là ng??i yêu thích âm nh?c ?i?n t? ?
??c m? c?a b?n là ???c ??ng trên sân kh?u ?? trình di?n và chia s? c?m xúc v?i m?i ng??i ?
Khám phá kh? n?ng sáng t?o c?a b?n thân?

"Mix Us Happy không ch? ??n gi?n là hành trình tr?i nghi?m âm nh?c. H?n h?t Mix Us Happy còn là ??ng l?c cho nh?ng ng??i yêu âm nh?c h?t mình vì ?am mê.”- 51015

“tôn tr?ng và h?c h?i nh?ng ng??i ?i tr??c l?n nh?ng ng??i ?i sau”- Hillusion

read more

“MIX US HAPPY KHÔNG PH?I LÀ M?T CU?C THI DJ CHUYÊN NGHI?P. ?ÂY LÀ M?T HÀNH TRÌNH ÂM NH?C ??C M? DÀNH CHO B?N."
B?n là ng??i yêu thích âm nh?c ?i?n t? ?
??c m? c?a b?n là ???c ??ng trên sân kh?u ?? trình di?n và chia s? c?m xúc v?i m?i ng??i ?
Khám phá kh? n?ng sáng t?o c?a b?n thân?

"Mix Us Happy không ch? ??n gi?n là hành trình tr?i nghi?m âm nh?c. H?n h?t Mix Us Happy còn là ??ng l?c cho nh?ng ng??i yêu âm nh?c h?t mình vì ?am mê.”- 51015

“tôn tr?ng và h?c h?i nh?ng ng??i ?i tr??c l?n nh?ng ng??i ?i sau”- Hillusion