Ipad Samplr App, Elektron Analog Four, Moog Minitaur, Bass Station 2,