Bài hát : Thập Giá Lời Kinh 5
ST : LM.Phong Trần
TB : Vũ Phong Vũ
DPF : drive.google.com/open?id=1IagD...6q7wgb6VuPKozG_
3/2019

    Other
    • 129 bpm
    • Key: B
    Full Link
    Short Link (Twitter)