Bài hat : Cha Đã Hẹn
Sáng Tác : Thừa Sai
Trình bày : Vũ Phong Vũ (vuphongvu)
DPF : drive.google.com/open?id=1tLgi...62muH0aV_jVVW3s

    Country
    • 92 bpm
    • Key: Dm
    Full Link
    Short Link (Twitter)