51-rillen rudi - superfast rewind 2:56 42 53 0 0
52-rillen rudi - ni ten ichy rude boy 5:03 33 18 0 0
53-rillen rudi - türlich bärbl 5:04 34 22 0 0
54-rillenrudi - sweet pussies 3:45 45 22 0 0
55-rillen rudi - take a look around alejandro 4:38 28 23 0 0
56-rillenrudi - love island 3:23 18 27 0 0
57-rillenrudi - black fat lips 3:05 34 31 0 0
58-rillenrudi - a body moving night 3:39 32 23 0 0
59-rillenrudi - rain (BOB) 3:58 33 16 0 0
60-rillenrudi - the number of the beast hurts 3:55 45 31 0 0