privacy
001-Periyazhvar Thirumozhi-Ava-01 16:10 1.933
002-Periyazhvar Thirumozhi-Ava-02 15:42 639
003-Periyazhvar Thirumozhi-Ava-03 15:22 475
004-Periyazhvar Thirumozhi-Ava-04 16:21 385
005-Periyazhvar Thirumozhi-Ava-05.mp3 15:32 365
006-P.T.Mozhi-(1-1-1)-Vanna Maadangal-01 14:53 343
007-P.T.Mozhi-(1-1-1)-Vanna Maadangal-02 14:56 297
008-P.T.Mozhi-(1-1-1 & 1-1-2)-Vanna Maadangal-03 & Voduvaar -01 15:24 282
009-P.T.Mozhi-(1-1-2 & 1-1-3)-Voduvaar & Pehni -01.mp3 15:10 250
010-P.T.Mozhi-(1-1-4 & 1-1-5)-Vuriyai & Kondathaall -01 15:13 234
011-P.T.Mozhi-(1-1-6)-Kaiyum-01 14:51 184 0
012-P.T.Mozhi-(1-1-7 & 1-1-8)-Vaayull & Paththu Naalum-01 16:31 173 0
013-P.T.Mozhi-(1-1-9 & 1-1-10)-Kidakkil & Sennelaa-01 14:05 166 0
014-P.T.Mozhi-(1-2-Ava)-Seedhakadalull-01.mp3 15:26 159 0
015-P.T.Mozhi-(1-2-1)-Seedhakadalull-01 14:07 171 0
016-P.T.Mozhi-(1-2-2)-Muththum-01 14:10 156 0
017-P.T.Mozhi-(1-2-3 & 1-2-4)-Panaththoll & Vuzhanthaall-01 15:14 142 0
018-P.T.Mozhi-(1-2-4 & 1-2-5)-Vuzhanthaall & Pirangiya-01.mp3 14:41 137 0
019-P.T.Mozhi-(1-2-6)-Maththakalittru-01.mp3 15:05 136
020-P.T.Mozhi-(1-2-6 & 1-2-7)-Maththakalittru & Yirungai-01.mp3 16:00 132 0
021-P.T.Mozhi-(1-2-8)-Vandha Madalai-01 15:11 116 0
022-P.T.Mozhi-(1-2-9)-Adhirum-01.mp3 17:56 120 0
023-P.T.Mozhi-(1-2-9)-Adhirum-02.mp3 15:39 100 0
024-P.T.Mozhi-(1-2-10)-Perumaa Vuralil-01.mp3 15:50 92 0
025-P.T.Mozhi-(1-2-11)-Nallgalor-01.mp3 16:22 105
026-P.T.Mozhi-(1-2-12)-Maithadanganni-01.mp3 16:08 105 0
027-P.T.Mozhi-(1-2-13)-Vandamar-01.mp3 15:15 95 0
028-P.T.Mozhi-(1-2-14)-Than Thonda-01.mp3 15:10 77 0
029-P.T.Mozhi-(1-2-15)-Nokki-01.mp3 14:52 78 0
030-P.T.Mozhi-(1-2-15)-Nokki-02.mp3 15:44 74 0
031-P.T.Mozhi-(1-2-15 & 1-2-16)-Nokki-03 & Vinn Koll-01.mp3 15:53 71 0
032-P.T.Mozhi-(1-2-17)-Paruvam-01.mp3 15:04 55 0
033-P.T.Mozhi-(1-2-18)-Mannum Maliyum-01.mp3 16:09 52 0
034-P.T.Mozhi-(1-2-19)-Muttrilum-01 15:02 56 0
035-P.T.Mozhi-(1-2-20)-Azhagiya-01.mp3 15:38 50 0
036-P.T.Mozhi-(1-2-21)-Suruppaar-01.mp3 15:39 59 0
037-P.T.Mozhi-(1-3-1)-Manikkam Katti-01.mp3 15:11 63 0
038-P.T.Mozhi-(1-3-1)-Manikkam Katti-01.mp3 15:44 55 0
039-P.T.Mozhi-(1-3-2 & 1-3-3)-Vudaiyaar & Yenthambiranaarkku-01 15:34 56 0
040-P.T.Mozhi-(1-3-4)-Sangin-01.mp3 14:10 54 0
041-P.T.Mozhi-(1-3-5 & 1-3-6)-Yezhilaar & Vodhakkadalil-01.mp3 13:41 56 0
042-P.T.Mozhi-(1-3-6)-Vodhakkadalil-02.mp3 13:58 52 0
043-P.T.Mozhi-(1-3-7)-Kaanaar-01.mp3 14:49 43 0
044-P.T.Mozhi-(1-3-8)-Kachodu-01.mp3 14:53 51 0
045-P.T.Mozhi-(1-3-9 & 1-3-10)-Mei thimirum & Vanjanaiyaal -01.mp3 15:42 53 0
046-P.T.Mozhi-(1-4-Ava)-Thun Mugaththu Chutti -01.mp3 14:47 54 0
047-P.T.Mozhi-(1-4-1 & 1-4-2)-Thun Mugaththu Chutti & Yen siru kuttan -01.mp3 14:44 52 0
048-P.T.Mozhi-(1-4-3 & 1-4-4)-Suttrum & Chakkara Kaiyan -01.mp3 14:43 51 0
049-P.T.Mozhi-(1-4-5 to 1-4-7)-Azhagiya,Thandodu & Palaganendru -01 14:47 54 0
050-P.T.Mozhi-(1-4-8)-Siriyan -01.mp3 14:29 62 0
051-P.T.Mozhi-(1-4-9)-Thaazhiyil -01 14:28 41 0
052-P.T.Mozhi-(1-4-10)-Maithadangkkanni -01 15:12 44 0
053-P.T.Mozhi-(1-5-Ava & 1)-Vulagu Vuiya-01 15:24 49 0
054 &055 -P.T.Mozhi-(1-5-1 & 1-5-2)-Vulagu Vuiya& Kolarien-01 & 02 20:51 54 0
056-P.T.Mozhi-(1-5-3)-Nammudai-01 15:32 54 0
057-P.T.Mozhi-(1-5-3 & 1-5-4)-Nammudai-02 & Vaanavar-01 14:35 61 0
058-P.T.Mozhi-(1-5-5)-Maththalavum-01 14:45 46 0
059-P.T.Mozhi-(1-5-6)-Kaayamalar-01 15:47 47 0
060-P.T.Mozhi-(1-5-7)-Thuppudai-01 15:51 49 0
061-P.T.Mozhi-(1-5-8)-Vunnaiyum-01 15:01 46 0
062-P.T.Mozhi-(1-5-9 & 1-5-10)-Paalodu & Sengamala-01 15:34 38 0
063-P.T.Mozhi-(1-5-11)-Annamum-01 15:22 36 0
064-P.T.Mozhi-(1-6-1)-Maanickam-01 15:11 39 0
065-P.T.Mozhi-(1-6-2 & 1-6-3)-Ponnarai & Pannmani-01 14:56 38 0
066-P.T.Mozhi-(1-6-4 & 1-6-5)-Thoonilaa & Puttiyil-01 14:57 31 0
067-P.T.Mozhi-(1-6-6)-Thaariththu-01 15:34 33 0
068-P.T.Mozhi-(1-6-6)-Thaariththu-02 14:28 32 0
069-P.T.Mozhi-(1-6-7)-Parandhitta-01 15:19 33 0
070-P.T.Mozhi-(1-6-8 & 1-6-9)-Kuranginathai & Alandhitta-01 15:41 35 0
071-P.T.Mozhi-(1-6-10 & 1-6-11)-Adaindhittu & Aatkolla-01 15:23 29 0
072-P.T.Mozhi-(1-7-1 & 1-7-2)-Thodarsangiligal & Sekkaridai-01 15:41 41 0
073-P.T.Mozhi-(1-7-3)-Minnukodi-01 15:15 35 0
074-P.T.Mozhi-(1-7-4 & 1-7-5)-Kannalkudam & Munnallor-01 15:17 32 0
075-P.T.Mozhi-(1-7-6)-Oru Kaalil Sangu-01 15:10 39 0
076-P.T.Mozhi-(1-7-7 to 1-7-9)-Padar Pangaiya, Pakkam & Ven Puzhidhi-01 15:41 37 0
077-P.T.Mozhi-(1-7-10 & 1-7-11)- Thiraineer & Aayar Kulathinil-01 13:43 37 0
078-P.T.Mozhi-(1-8-1)-Ponniyal-01 17:04 38 0
079-P.T.Mozhi-(1-8-2 & 1-8-3)-Sengamala & Panchavar-01 15:35 34 0
080-P.T.Mozhi-(1-8-4)-Naariya Saandhum-01 14:47 32 0
081-P.T.Mozhi-(1-8-5 & 1-8-6)-Kadal Mannan & Peroppa-01 15:12 29 0
082-P.T.Mozhi-(1-8-7)-Mikka Perum Pugazh-01 14:47 34 0
083-P.T.Mozhi-(1-8-8)-Yennidhu Maayam-01 16:05 32 0
084-P.T.Mozhi-(1-8-8 to 1-8-10)-Yennidhu Maayam, Kanda Kadalum & Thunniya-01 15:04 31 0
085-P.T.Mozhi-(1-8-11)-Nachchuvaar-01 15:20 25 0
086-P.T.Mozhi-(1-9-1)-Vatta Naduve-01 14:47 29 0
087-P.T.Mozhi-(1-9-2 & 1-9-3)-Kinngini Katti & Kaththa Kathiththu-01 14:36 33 0
088-P.T.Mozhi-(1-9-4 & 1-9-5)-Naanthagam & Vennkalam-01 14:38 25 0
089-P.T.Mozhi-(1-9-6 & 1-9-7)-Saththiram & PoththaVuralai-01 15:45 31 0
090-P.T.Mozhi-(1-9-8 & 1-9-9)-Moorkarai & Karpagakaavu-01 15:34 23 0
091-P.T.Mozhi-(1-9-10 & 2-1-1)-Aaichchi & Mechchoodhu-01 14:45 30 0
092-P.T.Mozhi-(2-1-1 & 2-1-2)-Mechchoodhu & Parthan-01 15:16 39 0
093-P.T.Mozhi-(2-1-2 & 2-1-3)-Parthan & Paayuneer-01 15:01 35 0
094-P.T.Mozhi-(2-1-4 & 2-1-5)-Yiruttil & Sehpoonda-01 15:39 37 0
095-P.T.Mozhi-(2-1-6 & 2-1-7)-Seppida & Thaththu-01 14:59 28 0
096-P.T.Mozhi-(2-1-7 & 2-1-8)-Thaththu & Kongai-01 15:13 29 0
097-P.T.Mozhi-(2-1-8 & 2-1-9)-Kongai & Padhakam-01 15:25 24 0
098-P.T.Mozhi-(2-1-9 & 2-1-10)-Padhakam & Vall Aall-01 15:13 24 0
099-P.T.Mozhi-(2-2-1)-Aravanaiyaai-01 15:53 26 0
100-P.T.Mozhi-(2-2-2 & 2-2-3)-Vaiththa Neiyum & Tham Tham Makkall-01 14:45 31 0
101-P.T.Mozhi-(2-2-4 & 2-2-5)-Kanjan & Theeya-01 15:36 30 0
102-P.T.Mozhi-(2-2-6)-Minnanaiya-01 14:53 26 0
103-P.T.Mozhi-(2-2-7 & 2-2-8)-Pendir & Yirumalai-01 16:17 24 0
104-P.T.Mozhi-(2-2-9)-Angamala-01 15:06 32 0
105-P.T.Mozhi-(2-2-10 & 2-2-11)-Vodiyodi &Vaaranindha-01 15:32 31 0
106-P.T.Mozhi-(2-3-1)-Poaipaadudaiya-01 16:05 34 0
107-P.T.Mozhi-(2-3-1 & 2-3-2)-Poaipaadudaiya & Vannappavala-01 14:51 30 0
108-P.T.Mozhi-(2-3-3)-Vaiyamellaam-01 15:46 34 0
109-P.T.Mozhi-(2-3-4)-Vana Nandrudaiya-01 14:46 32 0
110-P.T.Mozhi-(2-3-5)-Sothempiran-01 15:31 29 0
111-P.T.Mozhi-(2-3-6 & 2-3-7)-Vinnellaam & Mulaiyedhum-01 15:25 32 0
112-P.T.Mozhi-(2-3)-Jist-01 14:51 31 0
113-P.T.Mozhi-(2-3-8 & 2-3-9)-Yenkuttrameh & Meiyenna-01 14:47 29 0
114-P.T.Mozhi-(2-3-10 & 2-3-11)-Kaarigaiyaar & Kannai-01.mp3 15:34 31 0
115-P.T.Mozhi-(2-3-12 & 2-3-13)-Vaavendru & Vaarkaadhu-01 16:08 28 0
116-P.T.Mozhi-(2-4-1)-Vennai Alaindha-01.mp3 14:56 36 0
117-P.T.Mozhi-(2-4-1 & 2-4-2)-Vennai Alaindha & Kandrugaloda-01.mp3 15:19 38 0
118-P.T.Mozhi-(2-4-3 & 2-4-4)-Peichchi & Kanjan-01 14:52 34 0
119-P.T.Mozhi-(2-4-4)-Kanjan-02 14:58 29 0
120-P.T.Mozhi-(2-4-5 & 2-4-6)-Appam & Yennai-01.mp3 14:44 34 0
121-P.T.Mozhi-(2-4-7 & 2-4-8)-Karandha & Kandrina-01 15:15 37 0
122-P.T.Mozhi-(2-4-9 & 2-4-10)-Kooni & Kaarmali-01 15:13 27 0
123-P.T.Mozhi-(2-4)-jist-01.mp3 14:37 32 0
124-P.T.Mozhi-(2-5-1)-Pinnai--01.mp3 15:23 34 0
125-P.T.Mozhi-(2-5-2 to 2-5-4)-Pehyin, Thinnam & Pallaththil-01.mp3 14:58 34 0
126-P.T.Mozhi-(2-5-5 & 2-5-6)-Kattrinam & Kizhakkil-01.mp3 14:54 31 0
127-P.T.Mozhi-(2-5-7)-Pindaththu-01 14:57 28 0
128-P.T.Mozhi-(2-5-8)-Vundhi-01 14:40 21 0
129-P.T.Mozhi-(2-5-9 & 2-5-10)-Mannan & Kandaar-01.mp3 15:19 32 0
130-P.T.Mozhi-(2-6-1 to 2-6-2)-Velikoal & Kongai-01 15:00 31 0
131-P.T.Mozhi-(2-6-3)-Karuththittu-01 15:20 33 0
132-P.T.Mozhi-(2-6-4 to 2-6-5)-Vondreh & Seerondru-01.mp3 15:31 26 0
133-P.T.Mozhi-(2-6-6 to 2-6-7)-Alaththinilai & Ponthigazh-01 15:46 29 0
134-P.T.Mozhi-(2-6-8 to 2-6-9)-Minnidai & Thennilangai-01.mp3 15:23 25 0
135-P.T.Mozhi-(2-6-10 to 2-7-Ava)-Akkaakaai & Aanirai-01.mp3 15:38 29 0
136-P.T.Mozhi-(2-7-1)-Aanirai-01.mp3 15:10 32 0
137-P.T.Mozhi-(2-7-2)-Karuvudai-01 14:59 22 0
138-P.T.Mozhi-(2-7-3 & 2-7-4)-Machodu & Theruvin-01.mp3 15:07 27 0
139-P.T.Mozhi-(2-7-5)-Pullinai-01 14:56 26 0
140-P.T.Mozhi-(2-7-6 to 2-7-8)-Yerudhugalodu, Kudangal & Seemaaligan-01.mp3 15:30 26 0
141-P.T.Mozhi-(2-7-9)-Andathamarargal-01.mp3 15:55 28 0
142-P.T.Mozhi-(2-7-10)-Senbaga-01.mp3 16:05 27 0
143-P.T.Mozhi-(2-8-1)-Indhiranodu-01.mp3 16:04 24 0
144-P.T.Mozhi-(2-8-2 & 2-8-3)-Kandrugal & Seppodhu-01.mp3 14:53 24 0
145-P.T.Mozhi-(2-8-4 & 2-8-5)-Kannil & Pallaayiravar-01.mp3 15:16 29 0
146-P.T.Mozhi-(2-8-6 & 2-8-7)-Kanjan & Kalla-01.mp3 15:28 28 0
147-P.T.Mozhi-(2-8-8)-Yinbamadhanai-01.mp3 15:12 34 0
148-P.T.Mozhi-(2-8-9 & 2-8-10)-Yirukkodu & Madhamar-01.mp3 16:25 31 0
149-P.T.Mozhi-(2--9-1)-Vennai-01.mp3 15:46 31 0
150-P.T.Mozhi-(2-9-2)-Varuga-01.mp3 15:07 28 0
151-P.T.Mozhi-(2-9-3)-Thiruvudai-01.mp3 15:29 34 0
152-P.T.Mozhi-(2-9-4 & 2-9-5)-Kondal & Paalai-01 15:42 26 0
153-P.T.Mozhi-(2-9-6 & 2-9-7)-Podamar Kandaai & Sennelarisi-01.mp3 16:01 24 0
154-P.T.Mozhi-(2-9-8)-Kesavaa-01 16:09 24 0
155-P.T.Mozhi-(2-9-9)-Kannal-01 15:47 23 0
156-P.T.Mozhi-(2-9-10 & 2-9-11)-Sollil & vandugal-01 15:11 33 0
157-P.T.Mozhi-(2-10-1)-Aattril-01 15:06 29 0
158-P.T.Mozhi-(2-10-2 & 2-10-3)-Gundalam & Thadampadu-01 15:34 24 0
159-P.T.Mozhi-(2-10-4 & 2-10-5)-Denuganaavi & Aaichiyar-01 15:29 24 0
160-P.T.Mozhi-(2-10-6 & 2-10-7)-Thalli & Maavali-01.mp3 15:25 25 0
161-P.T.Mozhi-(2-10-8 to 2-10-10)-Thaazhai, Vaanaththu & Angamar-01 15:27 34 0
162-P.T.Mozhi-(3-1-1)-Thanneraayiram-01 15:01 25 0
163-P.T.Mozhi-(3-1-2 & 3-1-3)-Ponnehpoal & Kummaayaththodu-01 14:44 23 0
164-P.T.Mozhi-(3-1-4)-Myyaar-01 15:43 28 0
165-P.T.Mozhi-(3-1-5 & 3-1-6)-Muppodhum & Surumbar-01 14:43 25 0
166-P,T.Mozhi-(3-1-7)-Maruttaar-01 14:20 29 0
167-P.T.Mozhi-(3-1-8 & 3-1-9)-Vaalaa & Thaaimaar-01.mp3 15:16 30 0
168-P.T.Mozhi-(3-1-10 & 3-1-11)-Koththaar & Kaaraar-01.mp3 15:25 35 0
169-P.T.Mozhi-(3-2-Ava)-Anjana Vannanai-01 14:53 32 0
170-P.T.Mozhi-(3-2-1)-Anjana Vannanai-01 15:19 25 0
171-P.T.Mozhi-(3-2-2 & 3-2-3)-Paththu Manjall & Nanmani-01.mp3 15:15 30 0
172-P.T.Mozhi-(3-2-4 to 3-2-6)-Vanna, Avvavv & Midaru-01 15:09 34 0
173-P.T.Mozhi-(3-2-7 to 3-2-10)-Valli, Panniru,Kudaiyum & Yendrum-01 15:06 27 0
174-P.T.Mozhi-(3-3-1)-Seethai Kdhambai-01 15:06 31 0
175-P.T.Mozhi-(3-3-2)-Kanninanmaa-01 15:08 27 0
176-P.T.Mozhi-(3-3-3 & 3-3-4)-Kaadugal & Kadiyaar-01.mp3 15:15 19 0
177-P.T.Mozhi-(3-3-5 to 3-3-7)-Pattraar, Anchudar & Pandriyaai-01 15:45 21 0
178-P.T.Mozhi-(3-3-8 -to- 3-3-10)-Kehttariyadhana, Thinnaar & Puttrravalgul-01 16:32 29 0
179-P.T.Mozhi-(3-4-1)-Thazhaigalum-01.mp3 15:22 23 0
180-P.T.Mozhi-(3-4-2 & 3-4-3)-Valli & Siru Kaiyum-01 15:59 23 0
181-P.T.Mozhi-(3-4-4 & 3-4-5)-Kundreduththu & Suttri Nindru-01.mp3 15:39 27 0
182-P.T.Mozhi-(3-4-6 & 3-4-7)-Sindhura & Saalappala-01.mp3 15:09 17 0
183-P.T.Mozhi-(3-4-8 to 3-4-10)-Sindhoora, Valankaadhil & Vinninmeedhu-01.mp3 14:57 21 0
184-P.T.Mozhi-(3-5-Ava)-Attukuvisothhu-01.mp3 12:13 29 0
185-P.T.Mozhi-(3-5-1)-Attukuvisothhu-01 15:58 32 0
186-P.T.Mozhi-(3-5-2 & 3-5-3)-Vazhumondrumillaa & Ammai Thadankaigal-01.mp3 15:09 34 0
187-P.T.Mozhi-(3-5-4 & 3-5-5)-Kaduvaai & Vaanaththilulleer-01.mp3 16:05 30 0
188-P.T.Mozhi-(3-5-6 & 3-5-7)-Seppaadudaiya & Padangal-01 15:27 22 0
189-P.T.Mozhi-(3-5-8)-Salmaamugil-01.mp3 14:40 29 0
190-P.T.Mozhi-(3-5-9 to 3-5-11)-Vannpei, Kodiyeru & Aravil-01 15:41 24 0
191-P.T.Mozhi-(3-6-Ava)-Naavalam-01 14:47 33 0
192-P.T.Mozhi-(3-6-1)-Naavalam-01.mp3 14:55 25 0
193-P.T.Mozhi-(3-6-2 & 3-6-3)-Yidavanarai & Vann Yilavarasu-01.mp3 14:49 27 0
194-P.T.Mozhi-(3-6-4 & 3-6-5)-Dhenugan & Munn Narasingam-01 14:57 24 0
195-P.T.Mozhi-(3-6-6 & 3-6-7)-Semberum & Puviyull-01.mp3 15:39 30 0
196-P.T.Mozhi-(3-6-8)-Siruviralgall-01.mp3 16:01 23 0
197-P.T.Mozhi-(3-6-9 to 3-6-11)-Thirandu, Karukkann & Kuzhal-01.mp3 16:09 17 0
198-P.T.Mozhi-(3-7-1)-Iyapuzhudhi-01.mp3 15:18 27 0
199-P.T.Mozhi-(3-7-2 & 3-7-3)-Vaayil & Pongu-01.mp3 15:37 28 0
200-P.T.Mozhi-(3-7-4 )-Yezhai-01.mp3 12:29 26 0
201-P T Mozhi-(3-9-1)-Yen Naadhan-01 16:47 28 0
201-P.T.Mozhi-(3-7-5)-Naadum-01 15:13 23 0
202-P,T,Mozhi-(3-7-6 to 3-7-8)-Pattamkatti,Pehsavum & Kaarai-01 16:33 25 0
203-P,T,Mozhi-(3-7-9 & 3-7-10)-Kaiththalaththu & Peruperuththai-01 15:51 26 0
204-P,T,Mozhi-(3-8-1 & 3-8-2)-Nallador & Vondrum-01 14:56 28 0
205-P,T,Mozhi-(3-8-3)-Kumari-01 16:00 23 0
206-P,T,Mozhi-(3-8-4)-Oru Magal-01 15:46 16 0
207-P,T,Mozhi-(3-8-5 & 3-8-6)-Than Maaman & Vedar-01.mp3 15:23 20 0
208-P,T,Mozhi-(3-8-7 & 3-8-8)-Andaththamarar & Kudiyir-01 16:15 17 0
209-P,T,Mozhi-(3-8-9 & 3-8-10)-Vennirathoi & Mayavan-01.mp3 14:40 21 0
210-P,T,Mozhi-(3-9-2)-Yen Vill-01.mp3 15:01 31 0
211-P,T,Mozhi-(3-9-3 & 3-9-4)-Vuruppini & Maattruththaai-01 15:37 27 0
212-P,T,Mozhi-(3-9-4 & 3-9-5)-Maattruththaai & Panchavar-01.mp3 14:55 20 0
213-P,T,Mozhi-(3-9-6)-Mudivondri-01.mp3 14:58 18 0
214-P,T,Mozhi-(3-9-6 & 3-9-7)-Mudivondr & Kaliyani-01.mp3 14:46 18 0
215-P.T.Mozhi-(3-9-8 & 3-9-9)-Thaarkku & Maaya Sagadam-01 15:08 18 0
216-P.T.Mozhi-(3-9-10 & 3-9-11)-Karaar & Nandhan-01.mp3 14:32 18 0
217-P.T.Mozhi-(3-10-Ava)-Serindha-01 16:03 21 0
218-P.T.Mozhi-(3-10-1)-Serindha-01.mp3 15:11 22 0
219-P.T.Mozhi-(3-10-2)-Malligai-01 15:39 17 0
220-P.T.Mozhi-(3-10-3)-Kalakkiya-01 15:08 15 0
221-P.T.Mozhi-(3-10-4)-Vaaranindha-01.mp3 15:59 15 0
222-P.T.Mozhi-(3-10-5)-Maanamarum-01 15:06 21 0
223-P.T.Mozhi-(3-10-6)-Chiththirakoodaththu-01.mp3 15:57 20 0
224-P.T.Mozhi-(3-10-6 & 3-10-7)-Chiththirakoodaththu & Minnoththa-01 15:26 17 0
225-P.T.Mozhi-(3-10-8)-Maiththadhu-01.mp3 15:05 20 0
226-P.T.Mozhi-(3-10-9)-Thikkunirai-01 15:47 17 0
227-P.T.Mozhi-(3-10-10)-Vaaraarum-01 16:04 17 0
228-P.T.Mozhi-(4-1-Ava)-Kadhiraayiram-01.mp3 15:21 16 0
229-P.T.Mozhi-(4-1-1)-Kadhiraayiram-01 15:50 21 0
230-P.T.Mozhi-(4-1-2 & 4-1-3)-Naandhagam & Kolaiyaanai-01.mp3 16:05 23 0
231-P.T.Mozhi-(4-1-4 & 4-1-5)-Thoyam & Neerehru-01.mp3 15:15 19 0
232-P.T.Mozhi-(4-1-6)-Pollaa-01.mp3 15:45 23 0
233-P.T.Mozhi-(4-1-7 & 4-1-8)-Vellai & Nazhigai-01.mp3 15:51 20 0
234-P.T.Mozhi-(4-1-9 & 4-1-10)-Mannum & Kariyamugil-01.mp3 15:07 15 0
235-P.T.Mozhi-(4-2-1)-Alamba-01.mp3 15:06 20 0
236-P.T.Mozhi-(4-2-2)-Vallaalan-01 15:12 20 0
237-P.T.Mozhi-(4-2-3 & 4-2-4)-Thakkaanai & Aanaayar-01.mp3 15:27 21 0
238-P.T.Mozhi-(4-2-5 & 4-2-6)-Woru Varanam & Yevittru-01 16:14 19 0
239-P.T.Mozhi-(4-2-7 & 4-2-8)-Mannar & Kurugadha-01.mp3 15:20 18 0
240-P.T.Mozhi-(4-2-9 & 4-2-10)-Sindha & Yettu-01 15:07 21 0
241-P.T.Mozhi-(4-2-11 & 4-3-Ava)-Marudha & Vuruppini-01.mp3 15:25 21 0
242-P.T.Mozhi-(4-3-1 & 4-3-2)-Vuruppini & Kanjanai-01 16:22 23 0
243-P.T.Mozhi-(4-3-3)-Mannu-01 15:15 21 0
244-P.T.Mozhi-(4-3-4 & 4-3-5)-Maavali & Pala pala-01 15:42 21 0
245-P.T.Mozhi-(4-3-6 & 4-3-7)-Paandavar & Kanam-01 15:32 20 0
246-P.T.Mozhi-(4-3-8 & 4-3-9)-Yerusidhsrum & Kottu-01 15:02 22 0
247-P.T.Mozhi-(4-3-10)-Aayiram-01 15:54 20 0
248-P.T.Mozhi-(4-3-11)-Maliruncholai-01.mp3 16:42 22 0
249-P.T.Mozhi-(4-3-11)-Maliruncholai-02.mp3 15:17 20 0
250-P.T.Mozhi-(4-4-Ava)-Naavakaariyam-01 15:12 24 0
251-P.T.Mozhi-(4-4-1)-Naavakaariyam-01 15:28 24 0
252-P.T.Mozhi-(4-4-1)-Naavakaariyam-02 15:06 27 0
253-P.T.Mozhi-(4-4-2)-Kuttramindri-01 14:55 31 0
254-P.T.Mozhi-(4-4-3 & 4-4-4)-Nal vannam & Vuragam-01 15:46 30 0
255-P.T.Mozhi-(4-4-4)-Vuragam-02 14:41 19 0
256-P.T.Mozhi-(4-4-5)-Aamaiyin-01 15:00 18 0
257-P.T.Mozhi-(4-4-6)-Boodhamaindhum-01 15:27 18 0
258-P.T.Mozhi-(4-4-6 & 4-4-7)-Boodhamaindhum & Kurundha-01 15:09 18 0
259-P.T.Mozhi-(4-4-7)-Kurundha-02 14:43 21 0
260-P.T.Mozhi-(4-4-8)-Nalirndha-01 15:18 33 0
261-P.T.Mozhi-(4-4-8)-Nalirndha-02 15:15 26 0
262-P.T.Mozhi-(4-4-8)-Nalirndha-03 14:57 22 0
263-P.T.Mozhi-(4-4-9)-Kombinaar-01 14:59 22 0
264-P.T.Mozhi-(4-4-10)-Kaasin Vaai-01 15:29 26 0
265-P.T.Mozhi-(4-4-11)-Seedhaneer-01 14:51 19 0
266-P.T.Mozhi-(4-5-1)-Aasai Vaai-01 14:55 26 0
267-P.T.Mozhi-(4-5-2 & 4-5-3)-Seeyinaal & Sorvinaal-01 15:20 28 0
268-P.T.Mozhi-(4-5-4 & 4-5-5)-Melezhundha & Madivazhi-01 15:15 29 0
269-P.T.Mozhi-(4-5-6)-Vorukaal-01.mp3 15:12 22 0
270-P.T.Mozhi-(4-5-7 & 4-5-8)-Thennavar & Moonezhuththu-01 15:35 21 0
271-P.T.Mozhi-(4-5-9 & 4-5-10)-Vaayorupakkam & Seththu-01.mp3 15:02 17 0
272-P.T.Mozhi-(4-6-1)-Kaasum-01 15:40 24 0
273-P.T Mozhi-(4-6-2)-Angoru-01 15:02 15 0
274-P.T.Mozhi-(4-6-3 & 4-6-4)-Vuchiyil & Manida-01 15:25 20 0
275-P.T.Mozhi-(4-6-5, 4-6-6 & 4-6-7)-Malamudai, Naadul & Mannil-01.mp3 15:16 16 0
276-P.T.Mozhi-(4-6-8 & 4-6-9)-Nambi & Vooththai -01.mp3 15:56 15 0
277-P.T.Mozhi-(4-6-10)-Seerani-01 14:48 11 0
278-P.T.Mozhi-(4-7-Ava)-Thangayai-01 15:13 17 0
279-P.T.Mozhi-(4-7-1)-Thangayai-02 14:43 19 0
280-P.T.Mozhi-(4-7-1)-Thangaiyai-03 14:42 14 0
281-P.T.Mozhi-(4-7-2)-Salampori-01 15:20 19 0
282-P.T.Mozhi-(4-7-2 & 4-7-3)-Salampori &Adhirmugam-01.mp3 14:51 20 0
283-P.T.Mozhi-(4-7-4)-Yimayavar-01 14:56 23 0
284-P.T.Mozhi-(4-7-5 & 4-7-6)-Vuvadho & Thalaipeidhu-01 15:08 19 0
285-P.T.Mozhi-(4-7-7 & 4-7-8)-Virpidhuththu & Thirampurai-01.mp3 15:01 18 0
286-P.T.Mozhi-(4-7-9)-vadathisai-01 15:14 23 0
287-P.T.Mozhi-(4-7-10)-Moondrezhuthui-01.mp3 15:13 21 0
288-P.T.Mozhi-(4-7-10)-Moondrezhuthui-02 15:34 17 0
289-P.T.Mozhi-(4-7-10)-Moondrezhuthui-03.mp3 15:16 15 0
290-P.T.Mozhi-(4-7-10 & 4-7-11)-Moondrezhuthui-04 & Pongoli-01.mp3 15:05 19 0
291-P.T.Mozhi-(4-7-11)-Pongoli-02.mp3 15:52 15 0
292-P.T Mozhi-(4-8-Ava)-Maadavaththon-01 15:00 18 0
293-P.T.Mozhi-(4-8-1)-Maadavaththon-02.mp3 15:01 18 0
294-P.T.Mozhi-(4-8-2)-Pirappagateh-01.mp3 15:46 14 0
295-P.T.Mozhi-(4-8-3)-Marumagan-01.mp3 13:19 21 0
296-P.T.Mozhi-(4-8-4)-Koonthozhuththai-01 13:16 15 0
297-P.T.Mozhi-(4-8-5 & 6)-Peruvarangan & Keezhulagil-01 13:44 15 0
298-P.T.Mozhi-(4-8-7 & 4-8-8)-Kozhuppudaiya & Vaaleyittru-01 14:52 20 0
299-P.T.Mozhi-(4-8-8)-Vaaleyittru-02 14:50 17 0
300-P.T.Mozhi-(4-8-9)-Kundraadu-01 14:37 17 0
301-P.T.Mozhi-(4-8-10)-Paruvarangal-01 13:38 10 0
302-P.T.Mozhi-(4-9-1)-Maravadiyai-01 14:45 17 0
303-P.T.Mozhi-(4-9-2)-Thannadiyar-01 15:16 18 0
304-P.T.Mozhi-(4-9-3)-Karuludaiya-01.mp3 13:53 13 0
305-P.T.Mozhi-(4-9-4)-Padhinaaraam-01 15:04 12 0
306-P.T.Mozhi-(4-9-5)-Aamaiyaai-01.mp3 15:22 12 0
307-P.T.Mozhi-(4-9-5)-Aamaiyaai-02 15:02 11 0
308-P.T.Mozhi-(4-9-5)-Aamaiyaai-03 15:08 9 0
309-P.T.Mozhi-(4-9-6)-Maiththunan-01 14:12 13 0
310-P.T.Mozhi-(4-9-7)-Kurat-01 14:51 15 0
311-P.T.Mozhi-(4-9-8 & 4-9-9)-Vuram & Devudaiya-01 14:45 13 0
312-P.T.Mozhi-(4-9-10 & 4-9-11)-Seruvaalum & Kainaagam-01 14:33 15 0
313-P.T.Mozhi-(4-10-Ava)-Thuppudaiyaarai-01 15:18 25 0
314-P.T.Mozhi-(4-10-Ava)-Thuppudaiyaarai-02 15:17 28 0
315-P.T.Mozhi-(4-10-1)-Thuppudaiyaarai-01.mp3 15:04 32 0
316-P.T.Mozhi-(4-10-2 & 4-10-3)-Saamidaththu & Yellaiyil-01 15:07 19 0
317-P.T.Mozhi-(4-10-4 & 4-10-5)-Vottrai & Paiyaravin-01 15:15 14 0
318-P.T.Mozhi-(4-10-6)-Thannena-01.mp3 13:56 18 0
319-P.T.Mozhi-(4-10-7)-Senchol-01 15:17 14 0
320-P.T.Mozhi-(4-10-8)-Naan Yehdhum-01 7:14 13 0
321-P.T.Mozhi-(4-10-9)-Kundreduththu-01 14:59 13 0
322-P.T.Mozhi-(4-10-10)-Maayavanai-01.mp3 16:17 19 0
323-P.T.Mozhi-(5-1-Ava)-Vaakku-01.mp3 15:16 35 0
324-P.T.Mozhi-(5-1-1)-Vaakku-02 14:47 35 0
325-P.T.Mozhi-(5-1-2)-Sazhakku-01 14:55 24 0
326-P.T.Mozhi-(5-1-3)-Nanmai-01.mp3 8:03 24 0
327-P.T.Mozhi-(5-1-4)-Nedumaiyal-01 15:07 21 0
328-P.T.Mozhi-(5-1-5)-Naattu-01.mp3 14:49 26 0
329-P.T.Mozhi-(5-1-6)-Kannaa-01.mp3 15:12 23 0
330-P.T.Mozhi-(5-1-7 & 5-1-8)-Vellai & Vannamaal-01 15:50 29 0
331-P.T.Mozhi-(5-1-9 & 5-1-10)-Nambaneh & Kaamar-01 14:47 22 0
332-P.T.Mozhi-(5-2-1 & 5-2-2)-Nei Kudaththai & Chiththirakuththan-01 14:55 28 0
333-P.T.Mozhi-(5-2-3 & 5-2-4)-Vayittril & Mangiya-01.mp3 14:48 23 0
334-P.T.Mozhi-(5-2-5 & 5-2-6)-Maanikkurall & Vuttravaru-01.mp3 14:53 18 0
335-P.T.Mozhi-(5-2-7 & 5-2-8)-Kongai & Yedhangal-01.mp3 15:27 21 0
336-P.T.Mozhi-(5-2-9 & 5-2-10)-Vuragal & Aravaththamali-01 14:07 27 0
337-P.T.Mozhi-(5-3-Ava)-Dhukka Soozhal-01.mp3 14:30 24 0
338-P.T.Mozhi-(5-3-1)-Dhukka Suzhal-01 14:53 16 0
339-P.T.Mozhi-(5-3-2)-Valaiththu-01.mp3 15:19 13 0
340-P.T.Mozhi-(5-3-3)-Vunakku-01.mp3 14:54 15 0
341-P.T.Mozhi-(5-3-3 & 5-3-4)-Vunakku & Kaadham-01 14:47 15 0
342-P.T.Mozhi-(5-3-5)-Kaalumezhaa-01 15:17 17 0
343-P.T.Mozhi-(5-3-6)-Yeruththu-01.mp3 15:10 21 0
344-P.T.Mozhi-(5-3-7)-Akkarai-01 15:09 19 0
345-P.T.Mozhi-(5-3-7 & 5-3-8)-Akkarai & Yeththani-01.mp3 14:50 13 0
346-P.T.Mozhi-(5-3-8)-Yeththani-02.mp3 14:45 19 0
347-P.T.Mozhi-(5-3-9)-Andru-01.mp3 14:22 14 0
348-P.T.Mozhi-(5-3-10)-Sendru-01.mp3 15:09 21 0
349-P.T.Mozhi-(5-4-Ava)-Senniyongu-01.mp3 14:54 34 0
350-P.T.Mozhi-(5-4-1)-Senniyongu-02.mp3 14:32 29 0
351-P.T.Mozhi-(5-4-1)-Senniyongu-03 14:46 30 0
352-P.T.Mozhi-(5-4-2)-Paravaiyeru-01 15:24 32 0
353-P.T.Mozhi-(5-4-2)-Paravaiyeru-02 14:52 25 0
354-P.T.Mozhi-(5-4-3)-Yemmanaa-01 15:17 19 0
355-P.T.Mozhi-(5-4-3)-Yemmanaa-02 15:38 19 0
356-P.T.Mozhi-(5-4-4)-Kadal-01.mp3 15:35 19 0
357-P.T.Mozhi-(5-4-5)-Ponnai-01 15:17 18 0
358-P.T.Mozhi-(5-4-5)-Ponnai-02 15:19 16 0
359-P.T.Mozhi-(5-4-6)-Vunnudaiya-01 15:09 17 0
360-P.T.Mozhi-(5-4-6)-Vunnudaiya-02 15:02 18 0
361-P.T.Mozhi-(5-4-7)-Paruppadhaththu-01 14:40 18 0
362-P.T.Mozhi-(5-4-7)-Paruppadhaththu-02 15:16 21 0
363-P.T.Mozhi-(5-4-7)-Paruppadhaththu-03 15:24 15 0
364-P.T.Mozhi-(5-4-7)-Paruppadhaththu-04 15:33 21 0
365-P.T.Mozhi-(5-4-8)-Anandhan-01 14:51 32 0
366-P.T.Mozhi-(5-4-8)-Anandhan-02 15:21 24 0
367-P.T.Mozhi-(5-4-8)-Anandhan-03 15:43 29 0
368-P.T.Mozhi-(5-4-9)-Panikkadalil-01.mp3 15:13 49 0
369-P.T.Mozhi-(5-4-9)-Panikkadalil-02 15:12 40 0
370-P.T.Mozhi-(5-4-9)-Panikkadalil-03 15:13 26 0
371-P.T.Mozhi-(5-4-10)-Thadavaimilirndhu-01-03 14:02 23 0
372-P.T.Mozhi-(5-4-10)-Thadavaimilirndhu-02 15:18 16 0
373-P.T.Mozhi-(5-4-10)-Thadavaimilirndhu-03 14:17 15 0
374-P.T.Mozhi-(5-4-10)-Thadavaimilirndhu-04 15:31 20 0
375-P.T.Mozhi-Mudal Paththu-Jist-01 16:58 28 0
376-P.T.Mozhi-Yirandaam Paththu-Jist-01 16:39 26 0
377-P.T.Mozhi-Moondraam Paththu-Jist-01 18:58 24 0
378-P.T.Mozhi-Naalaam Paththu-Jist-01 18:13 36 0
379-P.T.Mozhi-Iyindaam Paththu-Jist & (5-4-11)-Veyar-01 16:55 62 0