Viduslaikos ?aud?m pest?šanas v?sture tika atkl?ta caur z?m?jumiem un vitr?ž?m. Bija t?das, kur?s ir redzams koks, kas aug no Jesses. Kok? ir vair?ki zari, kuros ir att?loti daž?di Vec?s Der?bas t?li un notikumi, kuri kalpo k? pravietojums par Kristus n?kšanu pasaul? vai vi?a misiju, bet koka galotn? ir zvaigzne vai pats Kristus, kurš tad ar? n?k k? visu šo pravietojumu piepild?jums.

Katru dienu šeit b?s pieejams dienas gar?gais impulss par k?du no Jesses koka simboliem, kas ?aus iedzi?in?ties pasaules gl?bšanas st?st?, s?kot no t?s rad?šanas l?dz pat Kristus dzimšanai. Impulss b?s pieejams ?sa audio faila form?t?, ko var?si lejupl?d?t telefon? vai dator?, k? ar? vienk?rši noklaus?ties tiešsaist?. Taj? dzird?si dažas min?tes garu k?da gar?dznieka medit?ciju. To papildin?s st?sts no dz?ves, kuros dal?sies RML br?vpr?t?gie un draugi, k? ar? nosl?gum? – praktisks pamudin?jums uz konkr?tu r?c?bu, ko šaj? dien? paveikt.

Lai v?l vair?k nofokus?tu savu skatienu uz to, k? gadsimtu gait? visa rad?ba ir gaid?jusi šo notikumu, savu izpratni par katras dienas simbolu vari bag?tin?t, noklausoties plaš?ku skaidrojumu priestera kateh?z?. T? šaj? laik? Radio Marija Latvija ?ter? b?s dzirdama katru r?tu plkst. 09:00, atk?rtojum? plkst. 23:00, t?pat p?cpusdien? b?s pieejama ar? šeit.

read more

Viduslaikos ?aud?m pest?šanas v?sture tika atkl?ta caur z?m?jumiem un vitr?ž?m. Bija t?das, kur?s ir redzams koks, kas aug no Jesses. Kok? ir vair?ki zari, kuros ir att?loti daž?di Vec?s Der?bas t?li un notikumi, kuri kalpo k? pravietojums par Kristus n?kšanu pasaul? vai vi?a misiju, bet koka galotn? ir zvaigzne vai pats Kristus, kurš tad ar? n?k k? visu šo pravietojumu piepild?jums.

Katru dienu šeit b?s pieejams dienas gar?gais impulss par k?du no Jesses koka simboliem, kas ?aus iedzi?in?ties pasaules gl?bšanas st?st?, s?kot no t?s rad?šanas l?dz pat Kristus dzimšanai. Impulss b?s pieejams ?sa audio faila form?t?, ko var?si lejupl?d?t telefon? vai dator?, k? ar? vienk?rši noklaus?ties tiešsaist?. Taj? dzird?si dažas min?tes garu k?da gar?dznieka medit?ciju. To papildin?s st?sts no dz?ves, kuros dal?sies RML br?vpr?t?gie un draugi, k? ar? nosl?gum? – praktisks pamudin?jums uz konkr?tu r?c?bu, ko šaj? dien? paveikt.

Lai v?l vair?k nofokus?tu savu skatienu uz to, k? gadsimtu gait? visa rad?ba ir gaid?jusi šo notikumu, savu izpratni par katras dienas simbolu vari bag?tin?t, noklausoties plaš?ku skaidrojumu priestera kateh?z?. T? šaj? laik? Radio Marija Latvija ?ter? b?s dzirdama katru r?tu plkst. 09:00, atk?rtojum? plkst. 23:00, t?pat p?cpusdien? b?s pieejama ar? šeit.