Gavēņa 26. diena - SVĒTIE RAKSTI

Svētie Raksti ļauj ieraudzīt harmoniju, pilnīgu vienotību ar Dievu, kā rezultāts ir spēja uzticēties līdz galam. Grēks ievaino uzticēšanos un traucē cilvēkam uzticēties gan Dievam, gan sev pašam un citiem cilvēkiem. Tā rezultātā sastopamies ar kārdinājumu apšaubīt, meklēt slēptus nodomus, vainot, bet Svētie Raksti nemitīgi atgādina, ka brālīga mīlestība ir ceļš, kā sastapt arī Kristu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 5, 31-47) Tajā laikā Jēzus sacīja jūdiem: “Ja Es pats liecinātu par sevi, mana liecība nebūtu patiesa. Ir cits, kas liecina par mani. Un Es zinu, ka liecība, kuru Viņš dod par mani, ir patiesa.
Jūs sūtījāt pie Jāņa, un viņš deva liecību patiesībai. Man nav vajadzīga cilvēka dota liecība, bet Es runāju par to, lai jūs tiktu pestīti. Viņš bija degoša un spoža lāpa, bet jūs gribējāt tikai īsu brīdi priecāties viņa gaismā.
Bet man ir lielāka liecība nekā Jāņa dotā. Jo darbi, kurus Tēvs man ir licis izdarīt, šie paši darbi, kurus Es daru, liecina par mani, ka mani ir sūtījis Tēvs. Un Tēvs, kas mani sūtīja, pats deva liecību par mani. Bet jūs nekad neesat dzirdējuši Viņa balsi, nedz redzējuši Viņa izskatu, un Viņa vārds jūsos nav palicis, jo jūs neticat Tam, kuru Viņš ir sūtījis. Jūs pētāt Rakstus, jo uzskatāt, ka tajos ir mūžīgā dzīve; un tie taču dod liecību par mani. Tomēr jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība.
No ļaudīm godu Es nepieņemu, bet jūs Es pazīstu, ka jūsos nav Dieva mīlestības. Es atnācu sava Tēva vārdā, bet jūs mani nepieņēmāt. Ja kāds cits nāks savā vārdā, to gan jūs pieņemsiet. Kā gan jūs varat ieticēt, ja pieņemat godu cits no cita, bet ne­tiecaties pēc goda, kas ir vienīgi no Dieva?
Tomēr nedomājiet, ka Es jūs apsūdzēšu Tēva priekšā. Ir, kas jūs apsūdz, – Mozus, uz kuru jūs cerat. Jo, ja jūs būtu ticējuši Mozum, jūs ticētu arī man, jo viņš rakstīja par mani. Bet, ja jūs neticat viņa rakstiem, kā gan jūs ticēsiet maniem
vārdiem?” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Fragments no pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma "Evangelii Gaudium":
Ticīgo atmiņai jābūt pārpilnai ar Dieva brīnumdarbiem – kā bija Marijas atmiņa. Viņu sirdis, kas tiem sludinātās mīlestības priecīgajā un iespējamajā praktizēšanā atveras cerībai, sajūt, ka katrs Rakstu vārds vispirms jau ir dāvana un tikai pēc tam – prasība. (Evangelii Gaudium, 142)

Jautājumi pārdomām:
Cik viegli man ir uzticēties citiem cilvēkiem?
Vai es uzticos pats sev?
Ko Svētie Raksti man atklāj par to, kāds ir Dievs?

Priestera katehēze par dienas lasījumiem (darbdienās):
go.rml.lv/gavenis20

Citi kalendāra ieraksti:
go.rml.lv/gk2020


Sadarbībā ar katolis.lv.

Translate this for me please

  Spiritual
  • Type: Podcast
  • www.RML.lv | Ojāra Vācieša iela 6, Riga, Latvia | +371 266 77 272
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing