Đền Thánh Bác Trạch

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên : Đền Thánh Bác Trạch

sinh năm 2014

tỉnh thái bình ,việt nam