ʍʊֆɨƈ ɛɖɨȶɨօռ ʋօʟ-1

OFFICIAL RELESEING ON

ᴍʟᴏʀᴇ ʀᴇᴍɪx ᴡᴏʀʟᴅ ᴏғғɪᴄɪᴀʟ

ғᴇᴀᴛᴜʀɪɴɢ ᴀʀᴛɪꜱᴛ:-
1̷) D̷J̷ L̷O̷K̷E̷S̷H̷
2̷) D̷J̷ P̷R̷A̷J̷W̷A̷L̷
3̷) D̷J̷ S̷U̷S̷H̷A̷N̷
4̷) D̷J̷ B̷H̷K̷
5̷) D̷J̷ S̷U̷J̷I̷T̷H̷

Translate this for me

  Dance
  • 149 bpm
  • Key: Bm
  • Mangalore, India
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing