ముక్తి అంటే రూపం కోల్పోవడం కాదు

    Spirtual
    • 91.5 bpm
    • Key: Dm
    Full Link
    Short Link (Twitter)