در ادامه پادکستهای مشترک کاریا و شنوتو ، در چهارمین برنامه با تبسم لطیفی از استارتاپ مامان پز همراه هستیم . بنا داریم تا در این برنامه به توان یا قابلیت گسترش یک کسب و کار بپردازیم . در کلیه کسب و کارها قابلیت گسترش بازار و میزان سرمایه گذاری برای گسترش مقوله بسیار بسیار مهمی است که بعضا از موانعی را در راه کار آفرینها ایجاد می کند ……

    Podcast, Entrepreneurship
    • Type: Podcast
    • © All rights reserved
    Full Link
    Short Link (Twitter)