තව REMIX ඔනනම් මෙන්න ලින්ක් එක : - youtube.com/channel/UCU70swkGk..._confirmation=1
MP3 Free Download කරගන්න වීඩියෝ එකේ Description එකේ ලින්ක් එකක් දාලා ඇති..!
Thank You..!

Translate this for me


  Other
  • 130 bpm
  • Key: Gm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing