Jedno S?owo 2017

by DA Resurrexit Opole

Czy jedno S?owo to wystarczaj?cy pokarm dla serca cz?owieka na ca?y dzie?? Przecie? za jednym s?owem tak niewiele si? kryje, w s?owotoku który do nas dociera ka?dego dnia, jedno s?owo wydaje si? by? niewystarczj?ce, jest jak ziarnko piasku na pustyni.

Kilkana?cie lat temu, by?em z przyjació?mi w Taize, tej malutkiej wiosce w Burgundii we Francji. Tam prócz pi?knego ?piewu i atmosfery modlitwy, spotka?em si? z ikon? Pana Jezusa z Przyjacielem (patryjarch? Menasem). Na tej ikonie Pan Jezus trzyma na swoim ramieniu Ksi?g? ?ycia - Ewangeli?, a stoj?cy obok menas ma w r?ku tylko ma?y zwój. Zastanawia?em si? d?ugo dlaczego tak jest. Jedno z t?umacze?, które gdzie? wpad?o mi w r?ce by?o takie, ?e pierwsi chrze?cijanie nosili ze sob? zwoje na których mieli zapisane jedno s?owo, jedno zdanie z Ewangelii, którym starali si? ?y? na codzie?. To by?o ich jakby ?yciowe motto. Tak niewiele, ?eby ?y? dobrze... jedno S?owo wystarczy.
Zapraszam do suchania
ks. Marcin Cytrycki

O ile tylko czas pozwoli, ka?dego dnia jedno S?owo, które ?atwo zapami?ta? i ?atwo rozwa?a? przez ca?y dzie?... aby Go spotka?.

Nagrania homilii wyg?oszonych w naszym DA. Punktem wyj?cia jest do nich rozwa?anie S?owa publikowane na naszej stronie dar-opole.pl

read more

Czy jedno S?owo to wystarczaj?cy pokarm dla serca cz?owieka na ca?y dzie?? Przecie? za jednym s?owem tak niewiele si? kryje, w s?owotoku który do nas dociera ka?dego dnia, jedno s?owo wydaje si? by? niewystarczj?ce, jest jak ziarnko piasku na pustyni.

Kilkana?cie lat temu, by?em z przyjació?mi w Taize, tej malutkiej wiosce w Burgundii we Francji. Tam prócz pi?knego ?piewu i atmosfery modlitwy, spotka?em si? z ikon? Pana Jezusa z Przyjacielem (patryjarch? Menasem). Na tej ikonie Pan Jezus trzyma na swoim ramieniu Ksi?g? ?ycia - Ewangeli?, a stoj?cy obok menas ma w r?ku tylko ma?y zwój. Zastanawia?em si? d?ugo dlaczego tak jest. Jedno z t?umacze?, które gdzie? wpad?o mi w r?ce by?o takie, ?e pierwsi chrze?cijanie nosili ze sob? zwoje na których mieli zapisane jedno s?owo, jedno zdanie z Ewangelii, którym starali si? ?y? na codzie?. To by?o ich jakby ?yciowe motto. Tak niewiele, ?eby ?y? dobrze... jedno S?owo wystarczy.
Zapraszam do suchania
ks. Marcin Cytrycki

O ile tylko czas pozwoli, ka?dego dnia jedno S?owo, które ?atwo zapami?ta? i ?atwo rozwa?a? przez ca?y dzie?... aby Go spotka?.

Nagrania homilii wyg?oszonych w naszym DA. Punktem wyj?cia jest do nich rozwa?anie S?owa publikowane na naszej stronie dar-opole.pl