Parousia Fallacy

by bpmf

2007 BPMF Parousia Fallacy